Menu

CON/2013/32

 1. Yttrande om ett direktivförslag om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt ett förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (CON/2013/32), EUT C 166, 12.6.2013, s. 2.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (COM(2013) 45)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (COM(2013) 44)