Banking Supervision
Български
Menu

CON/2013/24

  1. Становище относно споразумения за финансово обезпечение (CON/2013/24), Малта, 5.4.2013.

      Допълнителна информация

       
      Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги