ECB/2013/5

 1. Rozhodnutie ECB z 20. marca 2013, ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou, ECB/2011/10 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou, ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou a ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2013/5), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 21.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 31. marca 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou  (ECB/2011/4), Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011, s. 33.
  2. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 7. júla 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou  (ECB/2011/10), Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2011, s. 31.
  3. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 19. decembra 2012 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou  (ECB/2012/32), Ú. v. EÚ L 359, 29. 12. 2012, s. 74.
  4. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 19. decembra 2012 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2012/34), Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2013, s. 22.