EBC/2013/5

 1. Decyzja EBC z dnia 20 marca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2011/4 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii, decyzję EBC/2011/10 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii, decyzję EBC/2012/32 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką oraz decyzję EBC/2012/34 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2013/5), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 21.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii  (EBC/2011/4), Dz.U. L 94 z 8.4.2011, str. 33.
  2. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii  (EBC/2011/10), Dz.U. L 182 z 12.7.2011, str. 31.
  3. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką (EBC/2012/32), Dz.U. L 359 z 29.12.2012, str. 74.
  4. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2012/34), Dz.U. L 14 z 18.1.2013, str. 22.