ЕЦБ/2013/5

 1. Решение на ЕЦБ от 20 март 2013 година за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2013/5), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 21..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 31 март 2011 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство  (ЕЦБ/2011/4), OВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33..
  2. Отменено: Решение на ЕЦБ от 7 юли 2011 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство  (ЕЦБ/2011/10), OВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31..
  3. Отменено: Решение на ЕЦБ от 19 декември 2012 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция (ЕЦБ/2012/32), OВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 74..
  4. Отменено: Решение на ЕЦБ от 19 декември 2012 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2012/34), OВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 22..