CON/2013/2

  1. Становище относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото (CON/2013/2), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 11..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави членки, чиято парична единица не е еврото (COM(2012) 336)