Menu

ЕЦБ/2012/27

 1. Насоки на ЕЦБ от 5 декември 2012 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)(преработен текст) (ЕЦБ/2012/27), OВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 26 април 2007 година относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2007/2), OВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1..Насоки ЕЦБ/2007/2 влязоха в сила на 30 април 2007 г съгласно преходните разпоредби на член 15. Член 15, параграфи 8 – 9 от Насоки ЕЦБ/2007/2 изменения Насоки ЕЦБ/2005/16 с действие от 30 април 2007 г. Член 14, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2007/2 отменя Насоки ЕЦБ/2005/16 и Насоки ЕЦБ/2006/11 с действие от 15 септември 2008 г.
   1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 30 декември 2005 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET)  (ЕЦБ/2005/16), OВ L 18, 23.1.2006 г., стр. 1..
   2. Насоки на ЕЦБ от 3 август 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/16 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни трансфери в реално време (TARGET)  (ЕЦБ/2006/11), OВ L 221, 12.8.2006 г., стр. 17..
  2. Насоки на ЕЦБ от 7 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2009/9), OВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 94..
  3. Насоки на ЕЦБ от 17 септември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2009/21), OВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 31..
  4. Насоки на ЕЦБ от 15 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2010/12), OВ L 261, 5.10.2010 г., стр. 6..
  5. Насоки на ЕЦБ от 17 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2011/2), OВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 75..
  6. Насоки на ЕЦБ от 14 октомври 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2011/15), OВ L 279, 26.10.2011 г., стр. 5..
  7. Насоки ЕЦБ/2007/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз , 21.11.2011.