Menu

2012

29/12/2012
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 19. decembra 2012 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou  (ECB/2012/32), Ú. v. EÚ L 359, 29. 12. 2012, s. 74.
22/12/2012
Rozhodnutie ECB z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2012/30), Ú. v. EÚ L 356, 22. 12. 2012, s. 93.
22/12/2012
Usmernenie ECB z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2012/29), Ú. v. EÚ L 356, 22. 12. 2012, s. 94.
21/12/2012
Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov  (CON/2012/111), Írsko, 21. 12. 2012.
21/12/2012
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy úverových inštitúcií (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Stanovisko k vytvoreniu kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Taliansko, 17. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Stanovisko k správcovským spoločnostiam (CON/2012/108), Španielsko, 14. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Stanovisko k implementácii Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Usmernenie ECB z 26. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2012/25), Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012, s. 30.
13/12/2012
Stanovisko k často sa vyskytujúcemu obchodovaniu (CON/2012/107), Nemecko, 13. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Stanovisko k bankovníctvu a finančnej stabilite (CON/2012/106), Francúzsko, 12. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Stanovisko k finančnej legislatíve (CON/2012/104), Dánsko, 11. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Stanovisko k určitým podmienkam poskytovania úverov (CON/2012/102), Rumunsko, 7. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/2012/101), Slovinsko, 7. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Rozhodnutie ECB z 29. novembra 2012 o schválení objemu emisie mincí v roku 2013 (ECB/2012/26), Ú. v. EÚ L 334, 6. 12. 2012, s. 50.
04/12/2012
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (CON/2012/84), Ú. v. EÚ C 374, 4. 12. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
30/11/2012
Stanovisko k štátnej záruke na určité záväzky dcérskych spoločností spoločnosti Dexia SA (CON/2012/100), Belgicko, 30. 11. 2012.
29/11/2012
Stanovisko k rozšíreniu záruky írskeho štátu za akceptovateľné záväzky úverových inštitúcií (CON/2012/98), Írsko, 29. 11. 2012.
27/11/2012
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2012/97), Lotyšsko, 27. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o dani z finančných transakcií (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Stanovisko k dani z finančných služieb a dani z celkovej hodnoty súvahy banky (CON/2012/93), Slovinsko, 26. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2012/92), Nemecko, 23. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Stanovisko k stabilizačnému fondu pre banky  (CON/2012/91), Poľsko, 19. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Stanovisko k zmenám a doplneniam rámca pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií  (CON/2012/90), Grécko, 16. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Stanovisko k eurobankovkám a eurominciam a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de España  (CON/2012/89), Španielsko, 15. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Stanovisko k stabilizácii finančného trhu (CON/2012/88), Nemecko, 14. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Stanovisko k operáciám na voľnom trhu a k automatickým operáciám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Stanovisko k písomnej podobe názvu jednotnej meny (CON/2012/87), Lotyšsko, 13. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov a k rozpočtu Banco de Portugal  (CON/2012/86), Portugalsko, 9. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Usmernenie ECB/2012/18. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  9. 11. 2012.
07/11/2012
Odporúčanie ECB z 26. septembra 2012 o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov  (ECB/2012/22), Ú. v. EÚ C 339, 7. 11. 2012, s. 1.
07/11/2012
Usmernenie ECB z 26. septembra 2012 o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov  (ECB/2012/21), Ú. v. EÚ L 307, 7. 11. 2012, s. 89.
06/11/2012
Stanovisko k štátnym zárukám pre úverové inštitúcie (CON/2012/85), Cyprus, 6. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
30/10/2012
Stanovisko ku kontrole hotovosti (CON/2012/82), Nemecko, 30. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2012/24), Ú. v. EÚ L 305, 1. 11. 2012, s. 6.
29/10/2012
Stanovisko k rozdeleniu zisku medzi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a štátom Belgicko  (CON/2012/81), Belgicko, 29. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Latvijas Banka (CON/2012/80), Lotyšsko, 29. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Už nie je účinné: Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 359.
26/10/2012
Už nie je účinné: Vyhlásenie Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 357.
26/10/2012
Už nie je účinné: Vyhlásenie týkajúce sa Protokolu o postavení Dánska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 355.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 18), ktorý sa týka Francúzska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 289.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 17), ktorý sa týka Dánska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 288.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 16) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 287.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 284.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 281.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 279.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 266.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 265.
26/10/2012
Už nie je účinné: Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 230.
24/10/2012
Stanovisko k rozpočtovým pravidlám a k obsluhe bankových účtov a platieb rozpočtových organizácií (CON/2012/79), Bulharsko, 24. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Stanovisko k slobode informácií (CON/2012/76), Írsko, 19. 10. 2012.
17/10/2012
Usmernenie ECB z 10. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2012/23), Ú. v. EÚ L 284, 17. 10. 2012, s. 14.
13/10/2012
Stanovisko k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CON/2012/62), Ú. v. EÚ C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
09/10/2012
Stanovisko k Európskej finančnej pomoci (CON/2012/75), Španielsko, 9. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov v Írsku (CON/2012/74), Írsko, 5. 10. 2012.
02/10/2012
Stanovisko k príprave zmien a doplnení potrebných na zavedenie eura (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Odporúčanie ECB zo 14. septembra 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), Ú. v. EÚ C 286, 22. 9. 2012, s. 1.
21/09/2012
Stanovisko ku konsolidovanému právnemu rámcu pre platobné služby (CON/2012/72), Poľsko, 21. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Rozhodnutie ECB zo 7. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2012/19), Ú. v. EÚ L 253, 20. 9. 2012, s. 19.
19/09/2012
Stanovisko k posilneniu stability bánk (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti fyzických osôb (CON/2012/70), Írsko, 14. 9. 2012.
14/09/2012
Usmernenie ECB/2007/9. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 14. 9. 2012.
11/09/2012
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. júla 2012 o výmene údajov pri hotovostných službách  (ECB/2012/16), Ú. v. EÚ L 245, 11. 9. 2012, s. 3.
07/09/2012
Stanovisko k zvýšeniu kapitálu Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxembursko, 7. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2012/68), Írsko, 4. 9. 2012.
01/09/2012
Rozhodnutie ECB/2007/5. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 1. 9. 2012.
24/08/2012
Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie ohľadom cezhraničných služieb (CON/2012/67), Rakúsko, 24. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Stanovisko k požiadavkam na vykazovanie v oblasti zahraničného obchodu (CON/2012/66), Nemecko, 16. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 2. augusta 2012 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2012/18), Ú. v. EÚ L 218, 15. 8. 2012, s. 20.
15/08/2012
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 2. augusta 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/17), Ú. v. EÚ L 218, 15. 8. 2012, s. 19.
13/08/2012
Stanovisko k navýšeniu kvóty Rakúska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2012/65), Rakúsko, 13. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Usmernenie ECB z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (prepracované znenie)  (ECB/2012/13), Ú. v. EÚ L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatočné informácie
04/08/2012
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 17. júla 2012 o prenesení právomocí udeľovať, obnovovať alebo predlžovať akreditácie (ECB/2012/15), Ú. v. EÚ L 209, 4. 8. 2012, s. 17.
03/08/2012
Stanovisko k rekapitalizácii Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Taliansko, 3. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Stanovisko k stabilizácii rozpočtovej politiky a k vytvoreniu protikrízového rezervného účtu štátnej pokladnice v Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Stanovisko k reforme dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením (CON/2012/61), Taliansko, 30. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Stanovisko k štátnym zárukám (CON/2012/60), Španielsko, 26. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Rozhodnutie ECB z 18. júla 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov  (ECB/2012/14), Ú. v. EÚ L 199, 26. 7. 2012, s. 26.Dodatočné informácie
24/07/2012
Stanovisko k dani z finančných transakcií (CON/2012/59), Maďarsko, 24. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Stanovisko k stabilizačnému fondu pre banky (CON/2012/58), Poľsko, 23. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2012/56), Ú. v. EÚ C 218, 24. 7. 2012, s. 3.Dodatočné informácie
20/07/2012
Stanovisko k Slovinskému štátnemu holdingu (CON/2012/57), Slovinsko, 20. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu  (CON/2012/55), Nemecko, 17. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Stanovisko k určitým starým bankovkám, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2012/54), Švédsko, 17. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Stanovisko k bankovému odvodu a príspevkom do systému ochrany vkladov (CON/2012/53), Slovensko, 16. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
16/07/2012
Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie dohľadu a vymožiteľnosti vo finančnej regulácii (CON/2012/52), Írsko, 16. 7. 2012.
14/07/2012
Rozhodnutie ECB z 3. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2012/12), Ú. v. EÚ L 186, 14. 7. 2012, s. .
11/07/2012
Stanovisko k zákonom o Central Bank of Cyprus z rokov 2002 až 2007.  (CON/2012/51), Cyprus, 11. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Rozhodnutie ECB z 19. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2012/10), Ú. v. EÚ L 178, 10. 7. 2012, s. 14.
05/07/2012
Rozhodnutie ECB z 28. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/11), Ú. v. EÚ L 175, 5. 7. 2012, s. 17.
02/07/2012
Stanovisko k rekapitalizácii Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Maďarsko, 28. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Stanovisko k rekapitalizácii bánk (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Stanovisko k predchádzaniu oneskorených platieb  (CON/2012/47), Slovinsko, 18. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Stanovisko ECB z 25. apríla 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania  (CON/2012/32), Ú. v. EÚ C 175, 19. 6. 2012, s. 11.
13/06/2012
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy  (CON/2012/24), Ú. v. EÚ C 167, 13. 6. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
07/06/2012
Odporúčanie ECB z 1. júna 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije  (ECB/2012/9), Ú. v. EÚ C 161, 7. 6. 2012, s. 1.
07/06/2012
Stanovisko k i) návrhu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, iii) návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a iv) návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)  (CON/2012/21), Ú. v. EÚ C 161, 7. 6. 2012, s. 3.Dodatočné informácie
05/06/2012
Stanovisko k reorganizácii a predaju nehnuteľných aktív vo finančnom sektore  (CON/2012/46), Španielsko, 5. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Stanovisko k navýšeniu kvóty Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2012/45), Maďarsko, 1. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Stanovisko k zákonu o Českej národnej banke (CON/2012/44), Česká republika, 31. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Maďarsko, 31. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Stanovisko k zavedeniu právneho rámca pre fungovanie centrálnych protistrán (CON/2012/41), Poľsko, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb  (CON/2012/40), Grécko, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Stanovisko k rámcu pre rekapitalizáciu a riešenie problémov úverových inštitúcií v Grécku  (CON/2012/39), Grécko, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Stanovisko k dohľadu nad retailovými platobnými službami a systémami (CON/2012/38), Taliansko, 21. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti  (CON/2012/37), Dánsko, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Stanovisko o posilnenej správe ekonomických záležitostí eurozóny (CON/2012/18), Ú. v. EÚ C 141, 17. 5. 2012, s. 7.Dodatočné informácie
16/05/2012
Rozhodnutie ECB/2011/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 16. 5. 2012.
16/05/2012
Rozhodnutie ECB/2010/22. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  16. 5. 2012.
15/05/2012
Rozhodnutie ECB z 26. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/8 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek  (ECB/2012/8), Ú. v. EÚ L 126, 15. 5. 2012, s. 14.
15/05/2012
Rozhodnutie ECB z 26. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/22 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek  (ECB/2012/7), Ú. v. EÚ L 126, 15. 5. 2012, s. 13.
12/05/2012
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Ú. v. EÚ C 137, 12. 5. 2012, s. 7.Dodatočné informácie
10/05/2012
Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa vyrovnania v hotovosti (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Stanovisko k prevádzkovým nákladom týkajúcim sa dohľadu (CON/2012/35), Belgicko, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a ku kvalite obehu hotovosti (CON/2012/34), Nemecko, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti (CON/2012/33), Španielsko, 8. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 29. marca 2012 o zriadení Rady TARGET2-Securities, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Ú. v. EÚ L 117, 1. 5. 2012, s. 13.
24/04/2012
Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu Ú. v. EÚ L 112, 24. 4. 2012, s. 21.
16/04/2012
Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/2012/31), Grécko, 16. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Stanovisko k fondu ochrany vkladov a k režimu riešenia problémov bánk (CON/2012/30), Dánsko, 16. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Stanovisko k štátnemu fondu na zaručenie stability štátneho dôchodkového systému (CON/2012/29), Bulharsko, 13. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Stanovisko k návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a k návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2012/5), Ú. v. EÚ C 105, 11. 4. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
05/04/2012
Stanovisko k belgickým krytým dlhopisom a k opatreniam na umožnenie mobilizácie úverových pohľadávok (CON/2012/28), Belgicko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Stanovisko k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene (CON/2012/27), Maďarsko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/25), Grécko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Maďarsko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Odporúčanie ECB z 23. marca 2012 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France  (ECB/2012/5), Ú. v. EÚ C 93, 30. 3. 2012, s. 1.
30/03/2012
Stanovisko k vykonávacím opatreniam, ktoré sa týkajú rekapitalizácie (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  (CON/2012/10), Ú. v. EÚ C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
29/03/2012
Rozhodnutie ECB z 21. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2012/4), Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2012, s. 27.
16/03/2012
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. marca 2012 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov  (ECB/2012/3), Ú. v. EÚ L 77, 16. 3. 2012, s. 19.
16/03/2012
Stanovisko k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu (CON/2012/20), Taliansko, 16. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Stanovisko k vymenovaniu členov riadiacej rady Latvijas Banka  (CON/2012/19), Lotyšsko, 15. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Odporúčanie ECB z 9. decembra 2011 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/24), Ú. v. EÚ C 64, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
03/03/2012
Usmernenie ECB z 9. decembra 2011 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (prepracované znenie) (ECB/2011/23), Ú. v. EÚ L 65, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
01/03/2012
Rozhodnutie ECB z 27. februára 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou  (ECB/2012/2), Ú. v. EÚ L 59, 1. 3. 2012, s. 36.Dodatočné informácie
29/02/2012
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a overovaniu pravosti euromincí (CON/2012/15), Grécko, 29. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/14), Grécko, 28. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Stanovisko k štátnym zárukám (CON/2012/13), Španielsko, 20. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Odporúčanie ECB z 10. februára 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2012/1), Ú. v. EÚ C 48, 18. 2. 2012, s. 1.
17/02/2012
Stanovisko k podmienkam pre cenné papiere vydané alebo zaručené gréckym štátom  (CON/2012/12), Grécko, 17. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Stanovisko k reorganizácii finančného sektora v Španielsku (CON/2012/11), Španielsko, 15. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Stanovisko k riadeniu likvidity na účtoch štátnej pokladnice v Banca d'Italia a k výberu zmluvných strán pre súvisiace operácie (CON/2012/9), Taliansko, 13. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Stanovisko k krežimu povinných minimálnych rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Stanovisko k systému sledovania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi (CON/2012/8), Grécko, 10. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Stanovisko k dôchodkovým reformám vo verejnom sektore (CON/2012/6), Írsko, 26. 1. 2012.
24/01/2012
Stanovisko k systému záruk za pasíva talianskych bánk a k výmene bankoviek líry (CON/2012/4), Taliansko, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu finančného trhu (CON/2012/2), Nemecko, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Usmernenie ECB z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2011/27), Ú. v. EÚ L 19, 24. 1. 2012, s. 37.
24/01/2012
Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2012/3), Luxembursko, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Stanovisko k platom štátnych úradníkov (CON/2012/1), Cyprus, 4. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language