2012

29/12/2012
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (EKT/2012/32), EE  L 359 της 29.12.2012, σ. 74.
22/12/2012
Απόφαση της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2012/30), EE  L 356 της 22.12.2012, σ. 93.
22/12/2012
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών  (EKT/2012/29), EE  L 356 της 22.12.2012, σ. 94.
21/12/2012
Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα του μητρώου πιστώσεων στην Ιρλανδία (CON/2012/111), Ιρλανδία, 21.12.2012.
21/12/2012
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/110), Λιθουανία, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Γνώμη σχετικά με την δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Ιταλία, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Γνώμη σχετικά με εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (CON/2012/108), Ισπανία, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση  (CON/2012/105), Λιθουανία, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 26ης Νοεμβρίου 2012, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2012/25), EE  L 348 της 18.12.2012, σ. 30.
13/12/2012
Γνώμη σχετικά με συναλλαγές υψηλής συχνότητας (CON/2012/107), Γερμανία, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Γνώμη σχετικά με την τραπεζική και χρηματοοικονομική σταθερότητα (CON/2012/106), Γαλλία, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Γνώμη σχετικά με χρηματοοικονομική νομοθεσία  (CON/2012/104), Δανία, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Γνώμη σχετικά με ορισμένες προϋποθέσεις κατά την χορήγηση δανείων (CON/2012/102), Ρουμανία, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Γνώμη σχετικά με τον νόμο περί τραπεζών (CON/2012/101), Σλοβενία, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Απόφαση της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2013 (EKT/2012/26), EE  L 334 της 6.12.2012, σ. 50.
04/12/2012
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (CON/2012/84), EE  C 374 της 4.12.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
30/11/2012
Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA  (CON/2012/100), Βέλγιο, 30.11.2012.
29/11/2012
Γνώμη σχετικά με την παράταση της εγγύησης του ιρλανδικού κράτους όσον αφορά επιλέξιμες υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2012/98), Ιρλανδία, 29.11.2012.
27/11/2012
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ  (CON/2012/97), Λεττονία, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί φόρου επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών (CON/2012/94), Ουγγαρία, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Γνώμη σχετικά με φόρο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και φόρο επί της συνολικής αξίας του ισολογισμού μίας τράπεζας  (CON/2012/93), Σλοβενία, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Γνώμη σχετικά με καλυμμένες ομολογίες (CON/2012/92), Γερμανία, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Γνώμη σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης για τις τράπεζες  (CON/2012/91), Πολωνία, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2012/90), Ελλάδα, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
15/11/2012
Γνώμη σχετικά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ και με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ισπανίας  (CON/2012/89), Ισπανία, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Γνώμη σχετικά με την σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς (CON/2012/88), Γερμανία, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Γνώμη σχετικά με πράξεις ανοικτής αγοράς και πάγιες διευκολύνσεις (CON/2012/78), Ρουμανία, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Γνώμη σχετικά με την γραφή της ονομασίας του ενιαίου νομίσματος (CON/2012/87), Λεττονία, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και τον προϋπολογισμό  (CON/2012/86), Πορτογαλία, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2012/18. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2012.
07/11/2012
Σύσταση της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων για την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους  (EKT/2012/22), EE  C 339 της 7.11.2012, σ. 1.
07/11/2012
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους  (EKT/2012/21), EE  L 307 της 7.11.2012, σ. 89.
06/11/2012
Γνώμη σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85), Κύπρος, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
31/10/2012
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά (CON/2012/83), Σλοβακία, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των μετρητών (CON/2012/82), Γερμανία, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της EKT, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2012/24), EE  L 305 της 1.11.2012, σ. 6.
29/10/2012
Γνώμη σχετικά με τη διανομή κερδών μεταξύ της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και του βελγικού κράτους  (CON/2012/81), Βέλγιο, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka  (CON/2012/80), Λεττονία, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Δήλωση της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας σχετικά με τη γραφή του ονόματος του ενιαίου νομίσματος στις Συνθήκες EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 359.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Δήλωση του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Ρουμανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας σχετικά με τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 357.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Δήλωση σχετικά με το Πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 355.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 18) για τη Γαλλία EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 289.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 17) σχετικά με τη Δανία EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 288.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 287.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 15) για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 284.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 281.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 12) σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 279.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 266.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 6) για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 265.
26/10/2012
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 230.
24/10/2012
Γνώμη σχετικά με δημοσιονομικούς κανόνες και με τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών οργανισμών του δημόσιου τομέα (CON/2012/79), Βουλγαρία, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Γνώμη σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης (CON/2012/76), Ιρλανδία, 19.10.2012.
17/10/2012
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 10ης Οκτωβρίου 2012, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2012/23), EE  L 284 της 17.10.2012, σ. 14.
13/10/2012
Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CON/2012/62), EE  C 310 της 13.10.2012, σ. 12.
09/10/2012
Γνώμη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χρηματοδοτική Ενίσχυση (CON/2012/75), Ισπανία, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα όσον αφορά το μητρώο πιστώσεων στην Ιρλανδία (CON/2012/74), Ιρλανδία, 5.10.2012.
02/10/2012
Γνώμη σχετικά με την προετοιμασία και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2012/73), Λεττονία, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Σύσταση της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Σεπτεμβρίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (EKT/2012/20), EE  C 286 της 22.9.2012, σ. 1.
21/09/2012
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενοποιημένου νομικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2012/72), Πολωνία, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Απόφαση της EKT, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (EKT/2012/19), EE  L 253 της 20.9.2012, σ. 19.
19/09/2012
Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2012/71), Σλοβενία, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Γνώμη σχετικά με μέτρα που αφορούν την αφερεγγυότητα φυσικών προσώπων (CON/2012/70), Ιρλανδία, 14.9.2012.
14/09/2012
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/9. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.9.2012.
11/09/2012
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 20ής Ιουλίου 2012, σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού (EKT/2012/16), EE  L 245 της 11.9.2012, σ. 3.
07/09/2012
Γνώμη σχετικά με αύξηση κεφαλαίου της Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Λουξεμβούργο, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Γνώμη σχετικά με πιστωτικούς συνεταιρισμούς (CON/2012/68), Ιρλανδία, 4.9.2012.
01/09/2012
Απόφαση ΕΚΤ/2007/5. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  1.9.2012.
24/08/2012
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για διασυνοριακές συναλλαγές υπηρεσιών (CON/2012/67), Αυστρία, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/08/2012
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 2ας Αυγούστου 2012, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 EE  L 226 της 22.8.2012, σ. 8.
16/08/2012
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο (CON/2012/66), Γερμανία, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 2ας Αυγούστου 2012, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (EKT/2012/18), EE  L 218 της 15.8.2012, σ. 20.
15/08/2012
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 2ας Αυγούστου 2012, για την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2011/25 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2012/17), EE  L 218 της 15.8.2012, σ. 19.
13/08/2012
Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2012/65), Αυστρία, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 18ης Ιουλίου 2012, σχετικά με το TARGET2-Securities  (EKT/2012/13), EE  L 215 της 11.8.2012, σ. 19.Πρόσθετες πληροφορίες
04/08/2012
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 17ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων χορήγησης, ανανέωσης ή παράτασης πιστοποιήσεων (EKT/2012/15), EE  L 209 της 4.8.2012, σ. 17.
03/08/2012
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Ιταλία, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Γνώμη σχετικά με την σταθεροποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και τη δημιουργία λογαριασμού αποθεματικών του Δημοσίου στην Lietuvos bankas για την αντιμετώπιση της κρίσης (CON/2012/63), Λιθουανία, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Γνώμη σχετικά με την μεταρρύθμιση του εποπτικού πλαισίου στον τομέα της ασφάλισης και των συντάξεων (CON/2012/61), Ιταλία, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις (CON/2012/60), Ισπανία, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Απόφαση της EKT, της 18ης Ιουλίου 2012, που καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/2012/3 σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους (EKT/2012/14), EE  L 199 της 26.7.2012, σ. 26.Πρόσθετες πληροφορίες
24/07/2012
Γνώμη σχετικά με τον φόρο επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (CON/2012/59), Ουγγαρία, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Γνώμη σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης όσον αφορά τις τράπεζες (CON/2012/58), Πολωνία, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2012/56), EE  C 218 της 24.7.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
20/07/2012
Γνώμη σχετικά με κρατικό ταμείο διαχείρισης επενδύσεων στη Σλοβενία (Slovenia Sovereign Holding)  (CON/2012/57), Σλοβενία, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τη σύσταση επιτροπής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2012/55), Γερμανία, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Γνώμη σχετικά με ορισμένα παλαιά τραπεζογραμμάτια που παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα (CON/2012/54), Σουηδία, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Γνώμη σχετικά με την εισφορά επί των τραπεζών και τις εισφορές στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2012/53), Σλοβακία, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας και την εκτέλεση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/52), Ιρλανδία, 16.7.2012.
14/07/2012
Απόφαση της EKT, της 3ης Ιουλίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2011/25 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2012/12), EE  L 186 της 14.7.2012, σ. .
11/07/2012
Γνώμη σχετικά με τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως 2007 (CON/2012/51), Κύπρος, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
10/07/2012
Απόφαση της EKT, της 19ης Ιουνίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2012/10), EE  L 178 της 10.7.2012, σ. 14.
05/07/2012
Απόφαση της EKT, της 28ης Ιουνίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2011/25 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2012/11), EE  L 175 της 5.7.2012, σ. 17.
02/07/2012
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Κύπρος, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
28/06/2012
Γνώμη σχετικά με τη Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Ουγγαρία, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (CON/2012/48), Σλοβενία, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 18ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/18 σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2011/3) EE  L 160 της 21.6.2012, σ. 28.
18/06/2012
Γνώμη σχετικά με την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών (CON/2012/47), Σλοβενία, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Γνώμη της EKT, της 25ης Απριλίου 2012, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2012/32), EE  C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
13/06/2012
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (CON/2012/24), EE  C 167 της 13.6.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
07/06/2012
Σύσταση της EKT, της 1ης Ιουνίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2012/9), EE  C 161 της 7.6.2012, σ. 1.
07/06/2012
Γνώμη σχετικά με i) πρόταση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ii) πρόταση κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EMIR) για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, iii) πρόταση οδηγίας σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς και iv) πρόταση κανονισμού για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (CON/2012/21), EE  C 161 της 7.6.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
05/06/2012
Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/46), Ισπανία, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2012/45), Ουγγαρία, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τη Česká národní banka (CON/2012/44), Τσεχική Δημοκρατία, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Γνώμη σχετικά με το νόμο για τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ουγγαρία, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη λειτουργία κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2012/41), Πολωνία, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2012/40), Ελλάδα, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
22/05/2012
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/39), Ελλάδα, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
21/05/2012
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας (CON/2012/38), Ιταλία, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/37), Δανία, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Γνώμη σχετικά με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ (CON/2012/18), EE  C 141 της 17.5.2012, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
16/05/2012
Απόφαση ΕΚΤ/2011/8. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16.5.2012.
16/05/2012
Απόφαση ΕΚΤ/2010/22. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16.5.2012.
15/05/2012
Απόφαση της EKT, της 26ης Απριλίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2011/8 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2012/8), EE  L 126 της 15.5.2012, σ. 14.
15/05/2012
Απόφαση της EKT, της 26ης Απριλίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/22 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2012/7), EE  L 126 της 15.5.2012, σ. 13.
12/05/2012
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (CON/2012/17), EE  C 137 της 12.5.2012, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
10/05/2012
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στους διακανονισμούς με χρήση μετρητών (CON/2012/36), Λιθουανία, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Γνώμη σχετικά με λειτουργικές δαπάνες που αφορούν την εποπτεία (CON/2012/35), Βέλγιο, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών (CON/2012/34), Γερμανία, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/33), Ισπανία, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 29ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2-Securities και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2009/6 (EKT/2012/6), EE  L 117 της 1.5.2012, σ. 13.
24/04/2012
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας EE  L 112 της 24.4.2012, σ. 21.
16/04/2012
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2012/31), Ελλάδα, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
16/04/2012
Γνώμη σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και το καθεστώς εξυγίανσης τραπεζών (CON/2012/30), Δανία, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Γνώμη σχετικά το κρατικό ταμείο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος (CON/2012/29), Βουλγαρία, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και με πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CON/2012/5), EE  C 105 της 11.4.2012, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
05/04/2012
Γνώμη σχετικά με βελγικές καλυμμένες ομολογίες και μέτρα για τη διευκόλυνση της παροχής δανειακών απαιτήσεων ως ασφαλειών (CON/2012/28), Βέλγιο, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Γνώμη σχετικά με υποθήκες και συμβάσεις δανείου για ακίνητα κατοικίας εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (CON/2012/27), Ουγγαρία, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/25), Ελλάδα, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
05/04/2012
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ουγγαρία, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2012/22), Σλοβενία, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Σύσταση της EKT, της 23ης Μαρτίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France (EKT/2012/5), EE  C 93 της 30.3.2012, σ. 1.
30/03/2012
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ανακεφαλαιοποίησης (CON/2012/23), Πορτογαλία, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής (CON/2012/10), EE  C 93 της 30.3.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
29/03/2012
Απόφαση της EKT, της 21ης Μαρτίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2011/25 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2012/4), EE  L 91 της 29.3.2012, σ. 27.
16/03/2012
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους  (EKT/2012/3), EE  L 77 της 16.3.2012, σ. 19.
16/03/2012
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2012/20), Ιταλία, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Γνώμη σχετικά με τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Latvijas Banka  (CON/2012/19), Λεττονία, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Σύσταση της EKT, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα (EKT/2011/24), EE  C 64 της 3.3.2012, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
03/03/2012
Κατευθυντηρία γραμμή της EKT, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα (αναδιατύπωση) (EKT/2011/23), EE  L 65 της 3.3.2012, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
01/03/2012
Απόφαση της EKT, της 27ης Φεβρουαρίου 2012, για την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/3 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση  (EKT/2012/2), EE  L 59 της 1.3.2012, σ. 36.Πρόσθετες πληροφορίες
29/02/2012
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2012/16), Λεττονία, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Γνώμη σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ (CON/2012/15), Ελλάδα, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
28/02/2012
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14), Ελλάδα, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
20/02/2012
Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις (CON/2012/13), Ισπανία, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Σύσταση της Ευρωπαïκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Φεβρουαρίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2012/1), EE  C 48 της 18.2.2012, σ. 1.
17/02/2012
Γνωμη σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου  (CON/2012/12), Ελλάδα, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/11), Ισπανία, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας στους λογαριασμούς του δημοσίου ταμείου στην Banca d’Italia και με την επιλογή αντισυμβαλλομένων για συναφείς πράξεις (CON/2012/9), Ιταλία, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Γνώμη σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2012/7), Ρουμανία, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Γνωμη σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (CON/2012/8), Ελλάδα, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
26/01/2012
Γνώμη σχετικά με συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα  (CON/2012/6), Ιρλανδία, 26.1.2012.
24/01/2012
Γνώμη σχετικά με σύστημα εγγύησης των υποχρεώσεων των ιταλικών τραπεζών και την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων σε ιταλική λίρα (CON/2012/4), Ιταλία, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2012/2), Γερμανία, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Κατευθυντηρία γραμμή της EKT, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών  (EKT/2011/27), EE  L 19 της 24.1.2012, σ. 37.
24/01/2012
Γνώμη σχετικά με άυλους τίτλους (CON/2012/3), Λουξεμβούργο, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Γνώμη σχετικά με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (CON/2012/1), Κύπρος, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες