Menu

2012

29/12/2012
Отменено: Решение на ЕЦБ от 19 декември 2012 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция (ЕЦБ/2012/32), OВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 74..
22/12/2012
Решение на ЕЦБ от 10 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2012/30), OВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 93..
22/12/2012
Насоки на ЕЦБ от 10 декември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2012/29), OВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 94..
21/12/2012
Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/111), Ирландия, 21.12.2012.
21/12/2012
Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2012/110), Литва, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Становище относно създаването на капиталови буфери за Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Италия, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Становище относно дружества за управление на активи (CON/2012/108), Испания, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Становище относно изпълнението на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз  (CON/2012/105), Литва, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Насоки на ЕЦБ от 26 ноември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2012/25), OВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 30..
13/12/2012
Становище относно високочестотна търговия (CON/2012/107), Германия, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Становище относно банкова и финансова стабилност (CON/2012/106), Франция, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Становище относно финансово законодателство (CON/2012/104), Дания, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Становище относно някои условия за отпускането на кредити (CON/2012/102), Румъния, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Становище относно Закона за банките (CON/2012/101), Словения, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Решение на ЕЦБ от 29 ноември 2012 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2013 г. (ЕЦБ/2012/26), OВ L 334, 6.12.2012 г., стр. 50..
04/12/2012
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84), OВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
30/11/2012
Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2012/100), Белгия, 30.11.2012.
29/11/2012
Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2012/98), Ирландия, 29.11.2012.
27/11/2012
Становище относно въвеждането на еврото (CON/2012/97), Латвия, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Становище относно изменения на Закона за данъка върху финансовите сделки (CON/2012/94), Унгария, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Становище относно данък върху финансови услуги и относно данък върху общата стойност на баланса на банка  (CON/2012/93), Словения, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Становище относно обезпечени облигации (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Германия, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Становище относно фонд за стабилизиране за банки  (CON/2012/91), Полша, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Становище относно изменения на рамката за рекапитализацията на кредитни институции  (CON/2012/90), Гърция, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Становище относно евробанкноти и монети и относно изменения на Устава на Banco de España (CON/2012/89), Испания, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Становище относно стабилизирането на финансовия пазар (CON/2012/88), Германия, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Становище относно операции на открития пазар и ликвидни улеснения с постоянен достъп (CON/2012/78), Румъния, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Становище относно изписването на единната парична единица (CON/2012/87), Латвия, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Становище относно възнагражденията на персонала на Banco de Portugal и бюджета (CON/2012/86), Португалия, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Насоки ЕЦБ/2012/18. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  9.11.2012.
07/11/2012
Препоръка на ЕЦБ от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа  (ЕЦБ/2012/22), OВ C 339, 7.11.2012 г., стр. 1..
07/11/2012
Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа  (ЕЦБ/2012/21), OВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 89..
06/11/2012
Становище относно държавни гаранции за кредитни институции (CON/2012/85), Кипър, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2012/83), Словакия, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Становище относно проверката на парични наличности (CON/2012/82), Германия, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Регламент (ЕС) № 1011/2012 на ЕЦБ от 17 октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2012/24), OВ L 305, 1.11.2012 г., стр. 6..
29/10/2012
Становище относно разпределяне на печалба между Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и белгийската държава (CON/2012/81), Белгия, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Становище относно изменения в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2012/80), Латвия, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Отменено: Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 359..
26/10/2012
Отменено: Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република относно символите на Европейския съюз OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 357..
26/10/2012
Отменено: Декларация относно Протокола относно позицията на Дания OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 355..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 18) относно Франция  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 289..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 17) относно Дания  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 288..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 287..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 15) за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 284..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 281..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 279..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 7) протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 266..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 265..
26/10/2012
Отменено: Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 230..
24/10/2012
Становище относно фискални правила и относно обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации (CON/2012/79), България, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
19/10/2012
Становище относно свободата на информацията (CON/2012/76), Ирландия, 19.10.2012.
17/10/2012
Насоки на ЕЦБ от 10 октомври 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2012/23), OВ L 284, 17.10.2012 г., стр. 14..
13/10/2012
Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
09/10/2012
Становище относно европейска финансова помощ (CON/2012/75), Испания, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/74), Ирландия, 5.10.2012.
02/10/2012
Становище относно подготовката и необходимите законодателни промени за въвеждането на еврото (CON/2012/73), Латвия, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Препоръка на ЕЦБ от 14 септември 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ЕЦБ/2012/20), OВ C 286, 22.9.2012 г., стр. 1..
21/09/2012
Становище относно консолидирана правна рамка за платежни услуги (CON/2012/72), Полша, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Решение на ЕЦБ от 7 септември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2012/19), OВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19..
19/09/2012
Становище относно укрепване на банковата стабилност (CON/2012/71), Словения, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Становище относно мерки, свързани с личната неплатежоспособност (CON/2012/70), Ирландия, 14.9.2012.
14/09/2012
Насоки ЕЦБ/2007/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.9.2012.
11/09/2012
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 юли 2012 година относно обмена на данни за касови услуги  (ЕЦБ/2012/16), OВ L 245, 11.9.2012 г., стр. 3..
07/09/2012
Становище относно увеличаване на капитала на Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Люксембург, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Становище относно кредитни съюзи (CON/2012/68), Ирландия, 4.9.2012.
01/09/2012
Решение ЕЦБ/2007/5. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  1.9.2012.
24/08/2012
Становище относно изисквания за отчeтност за презгранични транзакции за услуги (CON/2012/67), Австрия, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Становище относно изисквания за външнотърговска отчетност (CON/2012/66), Германия, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 2 август 2012 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2012/18), OВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20..
15/08/2012
Отменено: Решение на ЕЦБ от 2 август 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/17), OВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 19..
13/08/2012
Становище относно увеличаването на квотата на Австрия в Международния валутен фонд (CON/2012/65), Австрия, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Насоки на ЕЦБ от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2012/13), OВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19..Допълнителна информация
04/08/2012
Отменено: Решение на ЕЦБ от 17 юли 2012 година относно вторичното делегиране на правомощия по предоставяне, подновяване или удължаване на акредитации (ЕЦБ/2012/15), OВ L 209, 4.8.2012 г., стр. 17..
03/08/2012
Становище относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Италия, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Становище относно стабилизиране на бюджетната политика и създаването на сметка за антикризисни държавни резерви в Lietuvos bankas (CON/2012/63), Литва, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Становище относно реформата на надзора на застраховането и пенсионното осигуряване (CON/2012/61), Италия, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Становище относно държавните гаранции (CON/2012/60), Испания, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Решение на ЕЦБ от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/14), OВ L 199, 26.7.2012 г., стр. 26..Допълнителна информация
24/07/2012
Становище относно данъка върху финансовите сделки (CON/2012/59), Унгария, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Становище относно фонд за стабилизиране за банки (CON/2012/58), Полша, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2012/56), OВ C 218, 24.7.2012 г., стр. 3..Допълнителна информация
20/07/2012
Становище относно Словенския държавен холдинг (CON/2012/57), Словения, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Становище относно засилване на финансовия надзор и създаване на комитет за финансова стабилност  (CON/2012/55), Германия, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Становище относно определени стари банкноти, които престават да бъдат законно платежно средство  (CON/2012/54), Швеция, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Становище относно банков налог и вноски в схемата за гарантиране на депозитите  (CON/2012/53), Словакия, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Становище относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране (CON/2012/52), Ирландия, 16.7.2012.
14/07/2012
Решение на ЕЦБ от 3 юли 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2012/12), OВ L 186, 14.7.2012 г., стр. ..
11/07/2012
Становище относно закони за Central Bank of Cyprus от 2002 г. до 2007 г.  (CON/2012/51), Кипър, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Решение на ЕЦБ от 19 юни 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки  (ЕЦБ/2012/10), OВ L 178, 10.7.2012 г., стр. 14..
05/07/2012
Решение на ЕЦБ от 28 юни 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/11), OВ L 175, 5.7.2012 г., стр. 17..
02/07/2012
Становище относно рекапитализацията на Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Кипър, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Становище относно Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Унгария, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Становище относно банкова рекапитализация (CON/2012/48), Словения, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Становище относно предотвратяване на забавени плащания (CON/2012/47), Словения, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Становище на ЕЦБ от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2012/32), OВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11..
13/06/2012
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги  (CON/2012/24), OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
07/06/2012
Препоръка на ЕЦБ от 1 юни 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2012/9), OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 1..
07/06/2012
Становище относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента (EMIR) за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара; и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)  (CON/2012/21), OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 3..Допълнителна информация
05/06/2012
Становище относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор (CON/2012/46), Испания, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Становище относно увеличаването на квотата на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2012/45), Унгария, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Становище относно Закон за Česká národní banka  (CON/2012/44), Чехия, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Становище относно Закон за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Унгария, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Становище относно въвеждането на правна рамка за дейността на централни контрагенти (CON/2012/41), Полша, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица  (CON/2012/40), Гърция, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Становище относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/39), Гърция, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Становище относно надзор върху услугите и системите за плащания на дребно (CON/2012/38), Италия, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Становище относно ограничения за плащания в брой (CON/2012/37), Дания, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Становище относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18), OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
16/05/2012
Решение ЕЦБ/2011/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 16.5.2012.
16/05/2012
Решение ЕЦБ/2010/22. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 16.5.2012.
15/05/2012
Решение на ЕЦБ от 26 април 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/8 относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производство на евробанкноти  (ЕЦБ/2012/8), OВ L 126, 15.5.2012 г., стр. 14..
15/05/2012
Решение на ЕЦБ от 26 април 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/22 относно процедурата по акредитация за качество на производителите на евробанкноти  (ЕЦБ/2012/7), OВ L 126, 15.5.2012 г., стр. 13..
12/05/2012
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)  (CON/2012/17), OВ C 137, 12.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
10/05/2012
Становище относно ограничения за сетълмент на пари в брой (CON/2012/36), Литва, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Становище относно оперативни разходи, свързани с надзор (CON/2012/35), Белгия, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Становище относно защитата срещу фалшифициране и качеството на паричната маса (CON/2012/34), Германия, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Становище относно ограничения за плащания в брой (CON/2012/33), Испания, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 март 2012 година относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6 (ЕЦБ/2012/6), OВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13..
24/04/2012
Акт относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия OВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21..
16/04/2012
Становище относно Устава на Bank of Greece (CON/2012/31), Гърция, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Становище относно фонд за гарантиране на депозитите и режим за преструктуриране на банки (CON/2012/30), Дания, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Становище относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (CON/2012/29), България, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
11/04/2012
Становище относно предложение за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и предложение за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2012/5), OВ C 105, 11.4.2012 г., стр. 1..Допълнителна информация
05/04/2012
Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), Белгия, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Становище относно ипотеки в чуждестранна валута и договори за кредити за жилищни имоти (CON/2012/27), Унгария, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Становище относно рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/25), Гърция, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Унгария, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Становище относно схема за гарантиране на депозити (CON/2012/22), Словения, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Препоръка на ЕЦБ от 23 март 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2012/5), OВ C 93, 30.3.2012 г., стр. 1..
30/03/2012
Становище относно мерки за прилагане по отношение на рекапитализация (CON/2012/23), Португалия, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (CON/2012/10), OВ C 93, 30.3.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
29/03/2012
Решение на ЕЦБ от 21 март 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2012/4), OВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 27..
16/03/2012
Отменено: Решение на ЕЦБ от 5 март 2012 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/3), OВ L 77, 16.3.2012 г., стр. 19..
16/03/2012
Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза  (CON/2012/20), Италия, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Становище относно назначаването на членовете на Управителния съвет на Latvijas Banka (CON/2012/19), Латвия, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Препоръка на ЕЦБ от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/24), OВ C 64, 3.3.2012 г., стр. 1..
03/03/2012
Насоки на ЕЦБ от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2011/23), OВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1..Допълнителна информация
01/03/2012
Решение на ЕЦБ от 27 февруари 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2012/2), OВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 36..Допълнителна информация
29/02/2012
Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2012/16), Латвия, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Становище относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите (CON/2012/15), Гърция, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Становище относно рекапитализацията и оздравяването на кредитните институции в Гърция (CON/2012/14), Гърция, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Становище относно държавните гаранции  (CON/2012/13), Испания, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Препоръка на ЕЦБ от 10 февруари 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece (ЕЦБ/2012/1), OВ C 48, 18.2.2012 г., стр. 1..
17/02/2012
Становище относно условията по ценни книжа, емитирани или гарантирани от гръцката държава (CON/2012/12), Гърция, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Становище относно преобразуването на испанския финансов сектор  (CON/2012/11), Испания, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Становище относно управлението на ликвидността по сметките на министерството на финансите в Banca d’Italia и избора на контрагенти за свързани с това операции  (CON/2012/9), Италия, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Становище относно режима на минималните резерви (CON/2012/7), Румъния, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Становище относно системата за наблюдение на транзакции с безналични ценни книжа  (CON/2012/8), Гърция, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Становище относно пенсионната реформа в публичния сектор (CON/2012/6), Ирландия, 26.1.2012.
24/01/2012
Становище относно схема за гарантиране на задълженията на италианските банки и обмяната на банкноти в лири (CON/2012/4), Италия, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Становище относно мерките за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2012/2), Германия, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Насоки на ЕЦБ от 21 декември 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2011/27), OВ L 19, 24.1.2012 г., стр. 37..
24/01/2012
Становище относно дематериализирани ценни книжа (CON/2012/3), Люксембург, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Становище относно заплатите на държавните служители (CON/2012/1), Кипър, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language