ЕЦБ/2012/13

  1. Насоки на ЕЦБ от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2012/13), OВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 21 април 2010 година относно TARGET2 — Securities  (ЕЦБ/2010/2), OВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 65..