Menu

ECB/2012/14

  1. ECB:s beslut av den 18 juli 2012 om upphävande av beslut ECB/2012/3 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte  (ECB/2012/14), EUT L 199, 26.7.2012, s. 26.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 mars 2012 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte  (ECB/2012/3), EUT L 77, 16.3.2012, s. 19.