ECB/2012/14

  1. Rozhodnutie ECB z 18. júla 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov  (ECB/2012/14), Ú. v. EÚ L 199, 26. 7. 2012, s. 26.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. marca 2012 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov  (ECB/2012/3), Ú. v. EÚ L 77, 16. 3. 2012, s. 19.