EBC/2012/14

  1. Decyzja EBC z dnia 18 lipca 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2012/3 w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych  (EBC/2012/14), Dz.U. L 199 z 26.7.2012, str. 26.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (EBC/2012/3), Dz.U. L 77 z 16.3.2012, str. 19.