ЕЦБ/2012/14

  1. Решение на ЕЦБ от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/14), OВ L 199, 26.7.2012 г., стр. 26..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 5 март 2012 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/3), OВ L 77, 16.3.2012 г., стр. 19..