CON/2012/21

 1. Yttrande om i) ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) ett förslag till direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) och iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (CON/2012/21), EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (Omarbetning) (KOM(2011) 656)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (KOM(2011) 652)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (KOM(2011) 651)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (KOM(2011) 654)