EBC/2011/24

  1. Zalecenie EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2011/24), Dz.U. C 64 z 3.3.2012, str. 1.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Zalecenia EBC z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/16), Dz.U. C 292 z 30.11.2004, str. 21.
    2. Zalecenie EBC z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające zalecenie EBC/2004/16 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych  (EBC/2007/4), Dz.U. C 136 z 20.6.2007, str. 6.