EBC/2011/23

  1. Wytyczne EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (wersja przekształcona) (EBC/2011/23), Dz.U. L 65 z 3.3.2012, str. 1.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15), Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 34.
    2. Wytyczne EBC z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych  (EBC/2007/3), Dz.U. L 159 z 20.6.2007, str. 48.
    3. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 10.7.2007.