ECB/2011/23

  1. ECB pamatnostādne (2011. gada 9. decembris) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) (ECB/2011/23), OV L 65, 3.3.2012, 1. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2004. gada 16. jūlijs) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2004/15), OV L 354, 30.11.2004, 34. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (2007. gada 31. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/15 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu  (ECB/2007/3), OV L 159, 20.6.2007, 48. lpp..
    3. Neoficiāls konsolidēts teksts [1a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 10.7.2007.