ECB/2011/23

  1. Obecné zásady ECB ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (přepracované znění) (ECB/2011/23), Úř. věst. L 65, 3. 3. 2012, s. 1.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. července 2004 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2004/15), Úř. věst. L 354, 30. 11. 2004, s. 34.
    2. Obecné zásady ECB ze dne 31. května 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/15 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv  (ECB/2007/3), Úř. věst. L 159, 20. 6. 2007, s. 48.
    3. Neoficiální konsolidované znění [1 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství, 10. 7. 2007.