Menu

ЕЦБ/2011/23

  1. Насоки на ЕЦБ от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2011/23), OВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 16 юли 2004 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви  (ЕЦБ/2004/15), OВ L 354, 30.11.2004 г., стр. 34..
    2. Насоки на ЕЦБ от 31 май 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/15 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви  (ЕЦБ/2007/3), OВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 48..