ECB/2012/2

  1. ECB:s beslut av den 27 februari 2012 om upphävande av beslut ECB/2010/3 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten  (ECB/2012/2), EUT L 59, 1.3.2012, s. 36.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 maj 2010 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten  (ECB/2010/3), EUT L 117, 11.5.2010, s. 102.