ECB/2012/2

  1. Rozhodnutie ECB z 27. februára 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou  (ECB/2012/2), Ú. v. EÚ L 59, 1. 3. 2012, s. 36.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. mája 2010 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou  (ECB/2010/3), Ú. v. EÚ L 117, 11. 5. 2010, s. 102.