EBC/2012/2

  1. Decyzja EBC z dnia 27 lutego 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2010/3 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji  (EBC/2012/2), Dz.U. L 59 z 1.3.2012, str. 36.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji  (EBC/2010/3), Dz.U. L 117 z 11.5.2010, str. 102.