ЕЦБ/2012/2

  1. Решение на ЕЦБ от 27 февруари 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2012/2), OВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 36..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 май 2010 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2010/3), OВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 102..