Menu

2011

31/12/2011
Решение ЕЦБ/2010/23. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.12.2011.
22/12/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 14 декември 2011 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2011/25), OВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65..
22/12/2011
Становище относно промените в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции  (CON/2011/107), Гърция, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Становище относно независимостта на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Унгария, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Регламент (ЕС) № 1358/2011 на ЕЦБ от 14 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26), OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 51..
16/12/2011
Препоръка на ЕЦБ от 9 декември 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2011/22), OВ C 367, 16.12.2011 г., стр. 1..
09/12/2011
Становище относно истинност на евромонети, обработката на негодни за обращение евромонети, както и налагането на административни мерки и санкции (CON/2011/105), Малта, 9.12.2011.
14/12/2011
Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Унгария, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 септември 2011 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (преработен текст) (ЕЦБ/2011/14), OВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1..
14/12/2011
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/100), OВ C 364, 14.12.2011 г., стр. 7..Допълнителна информация
12/12/2011
Становище относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите (CON/2011/103), Белгия, 12.12.2011.
09/12/2011
Становище относно плащането във връзка с увеличаването на румънската квота в Международния валутен фонд (CON/2011/102), Румъния, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Становище относно преработените изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/99), Литва, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Становище относно законодателното уреждане на финансирането на централния регистър на номерата на банкови сметки (CON/2011/98), Белгия, 7.12.2011.
07/12/2011
Решение на ЕЦБ от 1 декември 2011 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2012 г. (ЕЦБ/2011/21), OВ L 324, 7.12.2011 г., стр. 37..
07/12/2011
Становище относно законодателство за пазарите на ценни книжа (CON/2011/101), Финландия, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Становище относно представителство и плащането на квоти в Международния валутен фонд (CON/2011/97), Естония, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Становище относно фискалната отговорност (CON/2011/96), Словакия, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Решение на ЕЦБ от 16 ноември 2011 година за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities (ЕЦБ/2011/20), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 117..
02/12/2011
Решение на ЕЦБ от 3 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2011/18), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 116..
22/11/2011
Становище относно рекапитализирането на кредитните институции от държавата  (CON/2011/95), Португалия, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение  (CON/2011/94), Италия, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Решение на ЕЦБ от 15 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 – ЕЦБ  (ЕЦБ/2011/19), OВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 44..
21/11/2011
Насоки ЕЦБ/2007/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  21.11.2011.
16/11/2011
Решение на ЕЦБ от 3 ноември 2011 година относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2011/17), OВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 70..
15/11/2011
Становище относно управлението на финансови кризи и създаването на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/93), Кипър, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение  (CON/2011/92), Германия, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Становище относно изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/91), Литва, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Становище относно гаранция за покриване на загуби във връзка с разширена схема за обезщетение (CON/2011/90), Дания, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2011/89), Португалия, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Решение на ЕЦБ от 31 октомври 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2011/16), OВ L 289, 8.11.2011 г., стр. 35..
07/11/2011
Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2011/88), Ирландия, 7.11.2011.
04/11/2011
Становище относно ипотечните кредити в чуждестранна валута и договорите за кредити за жилищни имоти (CON/2011/87), Унгария, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Становище относно мерките за стабилизиране и мостовите банки (CON/2011/86), Румъния, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Решение ЕЦБ/2010/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 2.11.2011.
26/10/2011
Насоки на ЕЦБ от 14 октомври 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2011/15), OВ L 279, 26.10.2011 г., стр. 5..
24/10/2011
Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Франция, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции  (CON/2011/84), Ирландия, 21.10.2011.
19/10/2011
Становище относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия - Banco de Portugal (CON/2011/83), Португалия, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), Люксембург, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Становище относно промените на приложимите правила към ипотечните и общинските облигации в Словения (CON/2011/81), Словения, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Становище относно регистъра за финансови отчети (CON/2011/80), Словакия, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Белгия, 13.10.2011.
07/10/2011
Становище относно санкциите, свързани със защитата на еврото от фалшифициране (CON/2011/78), Словения, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/77), OВ C 301, 12.10.2011 г., стр. 2..Допълнителна информация
21/09/2011
Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Становище относно реформата на схемата за защита на депозитите (CON/2011/76), Нидерландия, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Становище относно минималните резерви (CON/2011/75), Чехия, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2011
Поправка на Насоки на ЕЦБ от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18) OВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 22..
23/09/2011
Регламент ЕЦБ/2008/32. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 23.9.2011.
20/09/2011
Становище относно предоставянето на кредити на физически лица (CON/2011/74), Румъния, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Становище относно измененията в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции (CON/2011/72), Гърция, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Становище относно категориите посредници, които са лицензирани да поддържат сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута или разчетни единици (CON/2011/71), Белгия, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Становище относно предложение за регламент относно емитирането на евромонети и предложение за регламент относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети  (CON/2011/65), OВ C 273, 16.9.2011 г., стр. 2..
09/09/2011
Становище относно разрешението необходимо за член на надзорния съвет на банка (CON/2011/70), Словения, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Становище относно ратифицирането от страна на Италия на изменението в Учредителния договор на Международния валутен фонд и увеличаването на квотата (CON/2011/68), Италия, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Становище относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство (CON/2011/69), Ирландия, 9.9.2011.
03/09/2011
Насоки на ЕЦБ от 25 август 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (ЕЦБ/2011/13), OВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 37..
03/09/2011
Регламент (ЕС) № 883/2011 на ЕЦБ от 25 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 25/2009 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32) (ЕЦБ/2011/12), OВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 13..
02/09/2011
Препоръка на ЕЦБ от 25 август 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2011/11), OВ C 258, 2.9.2011 г., стр. 1..
26/08/2011
Становище относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране  (CON/2011/67), Литва, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Насоки на ЕЦБ от 30 юни 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2011/9), OВ L 217, 23.8.2011 г., стр. 1..
23/08/2011
Становище относно специалната такса за финансовите институции извършващи дейност в Словакия (CON/2011/66), Словакия, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2011/64), Белгия, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти  (CON/2011/58), OВ C 240, 18.8.2011 г., стр. 3..
17/08/2011
Становище относно въвеждането на омнибусни сметки в правната рамка на системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/63), Полша, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Становище относно измененията в правната рамка за платежните системи и системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/62), Полша, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Становище относно промените в Закана за предотвратяване на късни плащания (CON/2011/61), Словения, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Становище относно кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение (CON/2011/60), Нидерландия, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Становище относно обработката на банкноти за последваща употреба и защитата на национално и чуждестранно законно платежно средство срещу фалшифициране (CON/2011/59), Унгария, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Становище относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на Паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз (CON/2011/56), OВ C 213, 20.7.2011 г., стр. 21..Допълнителна информация
20/07/2011
Становище относно препоръка за решение на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административна единица Сен Бартелеми (CON/2011/22), OВ C 213, 20.7.2011 г., стр. 16..
12/07/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 7 юли 2011 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство  (ЕЦБ/2011/10), OВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31..
09/07/2011
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз  (CON/2011/44), OВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3..Допълнителна информация
05/07/2011
Становище относно преобразуването на клонове на чуждестранни кредитни институции в дъщерни дружества (CON/2011/57), Полша, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2011 година относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти (ЕЦБ/2011/8), OВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 52..
30/06/2011
Становище относно хармонизирането на законодателството, свързано с TARGET2-Securities и правомощията на Banka Slovenije за санкциониране, отнасящи се до инвестиционни услуги (CON/2011/55), Словения, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Становище относно презгранични операции (CON/2011/54), Испания, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Становище относно унгарската Държавна служба за одит във връзка с нейния одит на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Унгария, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
22/06/2011
Становище относно обращението на банкноти и монети  (CON/2011/51), Чехия, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на ЕЦБ (CON/2011/48), OВ C 182, 23.6.2011 г., стр. 6..
20/06/2011
Становище относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар (CON/2011/50), България, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
16/06/2011
Решение на ЕЦБ от 9 май 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (ЕЦБ/2011/6), OВ L 158, 16.6.2011 г., стр. 37..
15/06/2011
Препоръка на ЕЦБ от 9 юни 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2011/7), OВ C 174, 15.6.2011 г., стр. 6..
10/06/2011
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska във връзка с финансовия надзор и потребителския кредит (CON/2011/49), Словакия, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Становище относно ново законодателство за кредитния регистър (CON/2011/47), Латвия, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва (CON/2011/46), Литва, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2011/42), OВ C 159, 28.5.2011 г., стр. 10..Допълнителна информация
24/05/2011
Становище относно въвеждането на схема за обезщетение за затруднени банкови институции (CON/2011/45), Дания, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Становище относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро (CON/2011/32), OВ C 155, 25.5.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
21/05/2011
Решение на ЕЦБ от 20 април 2011 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities (ЕЦБ/2011/5), OВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 22..
20/05/2011
Становище относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13), OВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1..
18/05/2011
Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Малта, 18.5.2011.
11/05/2011
Становище относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (CON/2011/24), OВ C 140, 11.5.2011 г., стр. 8..Допълнителна информация
27/04/2011
Становище относно измененията в правилата за регистрите на финансовите активи  (CON/2011/40), Словения, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции (CON/2011/39), Ирландия, 26.4.2011.
29/04/2011
Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/41), Белгия, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Становище относно изменения на структурата на управление на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Австрия, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Становище относно управлението на De Nederlandsche Bank и органа за финансовите пазари (CON/2011/37), Нидерландия, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Становище относно изменения на Устава на Bank of Greece (CON/2011/36), Гърция, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Становище относно процедурата за управление на риска при сетълмент за системи за нетен сетълмент (CON/2011/35), Румъния, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Становище относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза (CON/2011/34), Гърция, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Становище относно проекта за Конституция във връзка с Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Унгария, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст) (CON/2011/18), OВ C 114, 12.4.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
09/04/2011
Поправка на Насоки ЕЦБ/2010/20 на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (преработена версия) OВ L 96, 9.4.2011 г., стр. 23..
08/04/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 31 март 2011 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство  (ЕЦБ/2011/4), OВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33..
06/04/2011
Становище относно финансирането на централен регистър на номера на банкови сметки (CON/2011/30), Белгия, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Становище относно данък върху общата стойност на баланса на банка (CON/2011/31), Словения, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Становище относно специален данък върху банки и относно създаване на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/29), Кипър, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Насоки на ЕЦБ от 18 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти  (ЕЦБ/2011/3), OВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 77..
01/04/2011
Насоки на ЕЦБ от 17 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2011/2), OВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 75..
31/03/2011
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите  (CON/2011/12), OВ C 99, 31.3.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
23/03/2011
Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/26), Румъния, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Становище относно премахването на функцията на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique да действа като централен депозитар за протести на менителници (CON/2011/28), Белгия, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Становище относно законодателството, свързано с обезпечени облигации (CON/2011/27), Кипър, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Становище относно предотвратяване на забавянето на плащания (CON/2011/25), Словения, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение  (CON/2011/17), OВ C 91, 23.3.2011 г., стр. 1..
20/03/2011
Насоки ЕЦБ/2004/18. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 20.3.2011.
15/03/2011
Становище относно платежните услуги (CON/2011/23), Полша, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Становище относно Централния корпоративен кредитен регистър (CON/2011/20), Белгия, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Становище относно връщането в обращение на евробанкноти (CON/2011/19), Франция, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/16), OВ C 74, 8.3.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
02/03/2011
Препоръка на ЕЦБ от 25 февруари 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ЕЦБ/2011/1), OВ C 67, 2.3.2011 г., стр. 1..
25/02/2011
Становище относно изменения на законодателството за фонда за гарантиране на депозитите (CON/2011/15), Румъния, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат  (CON/2011/6), OВ C 62, 26.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
25/02/2011
Становище относно препоръка за решение на Съвета относно условията за предоговаряне на Паричното споразумение с Княжество Монако (CON/2011/8), OВ C 60, 25.2.2011 г., стр. 1..
24/02/2011
Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/14), Литва, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (CON/2011/1), OВ C 57, 23.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
14/02/2011
Становище относно изменения на полската Конституция относно приемането на еврото (CON/2011/9), Полша, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Становище относно включване на кредитни съюзи в помощта на Държавната хазна за финансови институции (CON/2011/11), Полша, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза (CON/2011/10), Италия, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно емитирането на евробанкноти (преработена версия) (ЕЦБ/2010/29), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26..Допълнителна информация
09/02/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (преработена версия) (ЕЦБ/2010/23), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17..
09/02/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно годишните отчети на ЕЦБ (преработена версия) (ЕЦБ/2010/21), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1..
09/02/2011
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (преработена версия) (ЕЦБ/2010/20), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31..
09/02/2011
Отменено: Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка  OВ C 40, 9.2.2011 г., стр. 13..
01/02/2011
Становище относно изменения на националната рамка за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2011/7), Литва, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Становище относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия (CON/2011/5), Белгия, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Становище относно инвестиционните фондове от затворен тип, емитиращи непублични инвестиционни сертификати (CON/2011/4), Полша, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Становище относно изменения на Закона за банките (CON/2011/3), Словения, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Становище относно санкциониращите правомощия на Кипърската фондова борса (CON/2011/2), Кипър, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Решение на ЕЦБ от 31 декември 2010 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноските за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Eesti Pank (ЕЦБ/2010/34), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 58..
15/01/2011
Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2010/28), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 56..Допълнителна информация
15/01/2011
Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно увеличаването на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2010/26), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 53..
15/01/2011
Споразумение от 31 декември 2010 година между Eesti Pank и ЕЦБ относно правото на вземане на Eesti Pank към ЕЦБ на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 6..
14/01/2011
Решение на ЕЦБ от 20 декември 2010 година относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2010/31), OВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7..Допълнителна информация
11/01/2011
Решение на ЕЦБ от 27 декември 2010 година относно предаването на поверителни данни съгласно общата рамка за регистрите на предприятията за статистически цели  (ЕЦБ/2010/33), OВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 37..
11/01/2011
Отменено: Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/24), OВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 35..
08/01/2011
Споразумение от 13 декември 2010 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 5, 8.1.2011 г., стр. 3..