CON/2011/100

  1. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2011/100), EE  C 364 της 14.12.2011, σ. 7.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας