Menu

CON/2011/77

  1. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/77), EE  C 301 της 12.10.2011, σ. 2.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Συσταση του Συμβουλιου, της 4ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας