CON/2011/32

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách  (CON/2011/32), Ú. v. EÚ C 155, 25. 5. 2011, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (KOM(2010) 775)