Menu

CON/2011/12

 1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu toisinto) ja ehdotuksesta direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta  (CON/2011/12), EUVL C 99, 31.3.2011, s. 1.

   Lisätietoja

    
   Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi …/… talletusten vakuusjärjestelmistä [uudelleenlaadittu toisinto] (KOM(2010)368)
    
   Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta (KOM(2010)371)