CON/2011/16

  1. Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό ενός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/16), EE  C 74 της 8.3.2011, σ. 1.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας