ЕЦБ/2010/29

 1. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно емитирането на евробанкноти (преработена версия) (ЕЦБ/2010/29), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 декември 2001 година относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2001/15), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 52..
  2. Решение на ЕЦБ от 18 декември 2003 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 година относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/23), OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 40..
  3. Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година за изменение на Решение EЦБ/2001/15 относно емитирането на еуробанкноти (ЕЦБ/2006/25), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 13..
   1. Поправка на Решение ЕЦБ/2006/25 (2007/46/ЕО) на ЕЦБ от 15 декември 2006 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 относно емитирането на еуробанкноти, OВ L 56, 23.2.2007 г., стр. 54..
  4. Решение на ЕЦБ от 7 декември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 г. относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2007/19), OВ L 1, 4.1.2008 г., стр. 7..
  5. Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2008/26), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 75..
  6. Решение ЕЦБ/2001/15. Неофициален консолидиран текст [1a)-f)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз , 20.8.2010.