Menu

ЕЦБ/2010/28

  1. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2010/28), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 56..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2008 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на ЕЦБ от неучастващите национални централни банки  (ЕЦБ/2008/28), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 81..
      1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 18 декември 2006 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на ЕЦБ от неучастващите национални централни банки (ЕЦБ/2006/26), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 15..