ECB/2010/31

  1. 2010 m. gruodžio 20 d. ECB sprendimas dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo  (ECB/2010/31), OL L 10, 2011 1 14, p. 7.

    Papildoma informacija

       
      Šis sprendimas iš dalies pakeistas 2011 m. spalio 31 d. Sprendimu ECB/2011/16, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų