Menu

2010

29/12/2010
ECB:s beslut av den 22 december 2010 om ändring av beslut ECB/2009/25 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010  (ECB/2010/32), EUT L 343, 29.12.2010, s. 78.
29/12/2010
Beslut ECB/2009/25. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 29.12.2010.
22/12/2010
Yttrande om en förlängning av statliga stödåtgärder och rekapitaliseringsåtgärder till förmån för finansinstitut, om inte annat följer av Europeiska kommissionens beslut (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Yttrande om den ungerska tillsynsmyndigheten och dess ordförandes lagstiftande befogenheter (CON/2010/94), Ungern, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
ECB:s riktlinje av den 13 december 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2010/30), EUT L 336, 21.12.2010, s. 63.
20/12/2010
Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker (CON/2010/93), Sverige, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
17/12/2010
Yttrande om brådskande stabilisering av kreditinstitut, CON/2009/92 (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
15/12/2010
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 25 november 2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar  (ECB/2010/22), EUT L 330, 15.12.2010, s. 14.
14/12/2010
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (CON/2010/82), EUT C 337, 14.12.2010, s. 1.
13/12/2010
Yttrande om utnämning och avskedande av medlemmar i monetära rådet samt ekonomisk ersättning till styrelsemedlemmar i Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ungern, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Yttrande om en ökning av Banque de France kapital och lagstadgade reserver (CON/2010/88) (CON/2010/88), Frankrike, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Yttrande om nya bestämmelser som rör hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2010/89), Slovakien, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Yttrande om äkthetskontroll, kvalitetskontroll och återcirkulering av eurosedlar samt om sanktioner i fall där sedlar och mynt i euro ej skyddas mot förfalskning (CON/2010/87), Grekland, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
ECB:s beslut av den 29 november 2010 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2011  (ECB/2010/25), EUT L 318, 4.12.2010, s. 52.
03/12/2010
Yttrande om sådana tillfälliga innehav av aktier som kreditinstitut har inom ramen för finansiella rekonstruktioner eller räddningsåtgärder riktade till företag (CON/2010/86), Rumänien, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Yttrande om ratificering eller genomförande av Postal Payment Services Agreement [yttrandet ej antaget på svenska] (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Yttrande om omstruktureringen av banker i Tyskland  (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Yttrande om regelverket för minimireserver (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Yttrande om hypotekskassor (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Yttrande om ändringar i lagstiftningen om ställande av finansiell säkerhet när det gäller kreditfordringar (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
ECB:s beslut av den 2 november 2010 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), EUT L 290, 6.11.2010, s. 53.
05/11/2010
Yttrande om ändringar av ramverket för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med Eurosystemet (CON/2010/77), Lettland, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Yttrande om ändringar av konstitutionen och lagstiftningslagen som har betydelse för Magyar Nemzeti Banks lagstiftningsarbete (CON/2010/76), Ungern, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2010/75), Irland, 2.11.2010.
30/10/2010
ECB:s beslut av den 26 oktober 2010 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Estland  (ECB/2010/18), EUT L 285, 30.10.2010, s. 37.
18/10/2010
Yttrande om en ökning av den nya lånefaciliteten hos Internationella valutafonden (CON/2010/74), Österrike, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
ECB:s beslut av den 14 oktober 2010 om administrationen av EU:s upplåning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen  (ECB/2010/17), EUT L 275, 20.10.2010, s. 10.
19/10/2010
ECB:s rekommendation av den 8 oktober 2010 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank  (ECB/2010/16), EUT C 282, 19.10.2010, s. 1.
15/10/2010
Yttrande över två förslag till förordningar om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (CON/2010/72), EUT C 278, 15.10.2010, s. 1.
14/10/2010
Yttrande om lagstiftning som gör det möjligt för kreditinstitut att emittera täckta obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2010/68), Ungern, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
ECB:s beslut av den 16 september 2010 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar  (ECB/2010/14), EUT L 267, 9.10.2010, s. 1.
09/10/2010
ECB:s riktlinje av den 16 september 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2010/13), EUT L 267, 9.10.2010, s. 21.
05/10/2010
ECB:s riktlinje av den 15 september 2010 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2010/12), EUT L 261, 5.10.2010, s. 6.
28/09/2010
ECB:s beslut av den 21 september 2010 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2010/15), EUT L 253, 28.9.2010, s. 58.
18/09/2010
Yttrande över ett utkast till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 vad gäller minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2454/97  (CON/2010/67), EUT C 252, 18.9.2010, s. 1.
16/09/2010
Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2010/71), Irland, 16.9.2010.
09/09/2010
Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
ECB:s beslut av den 27 juli 2010 om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling  (ECB/2010/8), EUT L 238, 9.9.2010, s. 14.
26/08/2010
Yttrande om ytterligare åtgärder för att uppnå en balanserad budget (CON/2010/69), Rumänien, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
ECB:s rekommendation av den 23 augusti 2010 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia  (ECB/2010/11), EUT C 233, 28.8.2010, s. 1.
28/08/2010
ECB:s beslut av den 19 augusti 2010 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2010/10), EUT L 226, 28.8.2010, s. 48.Ytterligare information
20/08/2010
Beslut ECB/2001/15. Inofficiell konsoliderad version [2a)-f)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 20.8.2010.
18/08/2010
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik  (CON/2010/65), EUT C 223, 18.8.2010, s. 1.
17/08/2010
Förordning ECB/2001/18. Inofficiell konsoliderad version. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 17.8.2010.
12/08/2010
ECB:s beslut av den 29 juli 2010 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter  (ECB/2010/9), EUT L 211, 12.8.2010, s. 45.
09/08/2010
Yttrande om ändringar i lagstiftningen om officiell statistik (CON/2010/66), Rumänien, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Yttrande om ändrade regler för insättningsgarantin (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Yttrande om ändringar i olika lagar för att minska de finansiella obalanserna (CON/2010/62), Ungern, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Yttrande om vissa behörigheter för rådet för Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarien, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Yttrande om tillämpningsföreskrifter avseende ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag (CON/2010/63), Tyskland, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Yttrande om ramverket för kassakrav (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Yttrande om de statliga tjänstemännens karriärer inom Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Tyskland, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
ECB:s förordning (EU) nr 674/2010 av den 23 juli 2010 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag  (ECB/2010/7), EUT L 196, 28.7.2010, s. 23.
26/07/2010
Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2010/58), Italien, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Yttrande om överföring av tillsynsuppgifter till den österrikiska finanstillsynsmyndigheten (CON/2010/57), Österrike, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Estland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Estland (CON/2010/52), EUT C 190, 14.7.2010, s. 1.
12/07/2010
Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Banks införande av lönenedsättningar  (CON/2010/56), Ungern, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Yttrande om Banka Slovenijes tillhandahållande av information och andra åtaganden i egenskap av betalningsleverantör för budgetanvändare (CON/2010/55), Slovenien, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Yttrande om inrättandet av den finansiella stabilitetsfonden (CON/2010/54), Grekland, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Yttrande om begränsningar ifråga om blankning (CON/2010/53), Tyskland, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
ECB:s rekommendation av den 1 juli 2010 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2010/6), EUT C 184, 8.7.2010, s. 1.
01/07/2010
Yttrande om lönerna för de anställda i Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumänien, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker  (CON/2010/50), Sverige, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
17/06/2010
Yttrande om omorganisationen av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irland, 17.6.2010.
17/06/2010
Yttrande om Sveriges riksbanks rätt att från svenska utgivare samla in uppgifter om deras emitterade (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
14/06/2010
Yttrande om ändringar i lagen om säkerställda obligationer (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Yttrande om flera ändringar i banklagen (CON/2010/46), Slovenien, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Yttrande om ändringar av regelverket kring finansiell stabilitet (CON/2010/45), Danmark, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Riktlinje ECB/2008/18. Inofficiell konsoliderad version [4 a) - b)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 28.5.2010.
21/05/2010
Yttrande om vissa bestämmelser som rör Banque de France (CON/2010/44), Frankrike, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Yttrande om statistik, gränsöverskridande kontantrörelser samt Българска народна банка (Bulgarian National Bank) behörigheter (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
ECB:s beslut av den 14 maj 2010 om inrättandet av ett program för värdepappersmarknaderna (ECB/2010/5), EUT L 124, 20.5.2010, s. 8.
18/05/2010
Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar, direktionsledamöternas mandattid och ersättning, immunitet för utländska centralbankers valutareserv samt Lietuvos bankas årsredovisning (CON/2010/42), Litauen, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Yttrande om en överföring av rättigheter och skyldigheter avseende emittering, fördelning och inlösen av den offentliga skulden (CON/2010/39), Cypern, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Yttrande om ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag (CON/2010/41), Tyskland, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Yttrande om ett bilateralt lån mellan Internationella valutafonden (IMF) och Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Österrike, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
ECB:s beslut av den 10 maj 2010 om hanteringen av samordnade bilaterala lån till förmån för Republiken Grekland och ändring av beslut ECB/2007/7 (ECB/2010/4), EUT L 119, 13.5.2010, s. 24.
12/05/2010
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 21 april 2010 om TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), EUT L 118, 12.5.2010, s. 65.
11/05/2010
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 maj 2010 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten  (ECB/2010/3), EUT L 117, 11.5.2010, s. 102.
07/05/2010
Yttrande om förnyelse av sedel- och myntserien (CON/2010/38), Sverige, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
07/05/2010
Yttrande om en ändring av de regler som säkerställer att centralbankschefsfunktionen inom Naradowy Bank Polskis kan upprätthållas (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Yttrande om ett lagförslag om ett rättvist skattesystem och minskad skatteflykt (CON/2010/36), Grekland, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Yttrande om ytterligare åtgärder för att öka den finansiella stabiliteten i Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Yttrande om skuldsanering för privatpersoner (CON/2010/34), Grekland, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Yttrande om tillsyn över privatförsäkringar, inträttandet av en garantifond för privata livförsäkringar och andra bestämmelser (CON/2010/33), Grekland, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Yttrande om en ändring av de regler som styr Naradowy Bank Polskis avsättningar för valutakursrisker (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Har upphört att gälla: Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler EUT C 104, 23.4.2010, s. 3.
23/04/2010
Har upphört att gälla: Tilläggskodex avseende etiska riktlinjer för ECB:s direktionsledamöter EUT C 104, 23.4.2010, s. 8.
22/04/2010
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2010/28), EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.Ytterligare information
13/04/2010
Yttrande om ändringen i lagen om kreditinstitut och finansiella företag varigenom ytterligare stabiliseringsåtgärder införs för den finansiella marknaden (CON/2010/31), Ungern, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Yttrande om omstrukturering av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irland, 7.4.2010.
06/04/2010
Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. (CON/2010/29), Sverige, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
01/04/2010
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  (CON/2010/23), EUT C 87, 1.4.2010, s. 1.
29/03/2010
Yttrande om ett nytt regelverk för korruptionsbekämpning och dess konsekvenser för Banka Slovenije och dess beslutsfattande organ (CON/2010/27), Slovenien, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Yttrande över ett förslag om statliga kapitaltillskott till banker (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Yttrande om oberoende, sekretess och förbudet mot monetär finansiering (CON/2010/25), Bulgarien, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Yttrande om införandet av en sjudagars inlåningsfacilitet (CON/2010/18), Lettland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Yttrande om en ändring av lagen om Danmarks Nationalbank avseende behörigheten att samla in information för att sammanställa statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
ECB:s riktlinje av den 4 mars 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2010/1), EUT L 63, 12.3.2010, s. 22.
12/03/2010
Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust Fund (CON/2010/22), Österrike, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av vice ordförande i ECB (CON/2010/19), EUT C 58, 10.3.2010, s. 3.Ytterligare information
08/03/2010
Yttrande om ändringar av regelverket för förbättrad likviditet i ekonomin som svar på den internationella finanskrisen (CON/2010/21), Grekland, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan samt lagen om Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Yttrande om förberedelser inför införandet av euron (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Yttrande om inrättandet av det grekiska statistiksystemet och en oberoende statistikmyndighet (CON/2010/17), Grekland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Yttrande om Irlands bilaterala låneavtal med IMF (CON/2010/15), Irland, 9.2.2010.
27/01/2010
Yttrande om det särskilda förvaltningsförfarande som inrättats av Banca Naţională a României för kreditinstitut i trångmål (CON/2010/12), Rumänien, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Yttrande om åtgärder för att stödja bankers utlåning till företagen (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter i samband med Ungerns medlemskap i IMF (CON/2010/13), Ungern, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (CON/2010/6), EUT C 19, 26.1.2010, s. 1.Ytterligare information
21/01/2010
Yttrande om en andra förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker (CON/2010/11), Sverige, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
21/01/2010
ECB:s riktlinje av den 4 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader  (ECB/2009/23), EUT L 16, 21.1.2010, s. 6.
20/01/2010
Yttrande om tre förslag till förordningar från Europaparlamentet och rådet som rör inrättandet av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet samt en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (CON/2010/5), EUT C 13, 20.1.2010, s. 1.Ytterligare information
18/01/2010
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter, struktur och rättslig status för den ungerska tillsynsmyndigheten samt inrättandet av det finansiella stabilitetsrådet (CON/2010/10), Ungern, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Yttrande om konsolideringen av banker som bedriver inlåningsverksamhet (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
13/01/2010
Yttrande om omstruktureringen av företagens och yrkesmässiga skulder till kreditinstitut samt om kreditupplysningsföretagens databehandling (CON/2010/8), Grekland, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
ECB:s beslut av den 10 december 2009 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010 (ECB/2009/25), EUT L 7, 12.1.2010, s. 21.
08/01/2010
Yttrande om en sammanslagning av myndigheterna som ger tillstånd för bank- och försäkringsverksamhet samt utövar tillsyn (CON/2010/4), Frankrike, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Yttrande om åtgärder som berör avtal som ingåtts av företag inom bank- och finanssektorn, tillsynen över finanssektorn och finansiella tjänster samt stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Yttrande om åtgärder som berör regleringen av bank- och finanssektorn (CON/2010/3), Frankrike, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av nationell statistik (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern (CON/2010/1), Ungern, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language