2010

29/12/2010
Rozhodnutie ECB z 22. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/25 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010  (ECB/2010/32), Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2010, s. 78.
29/12/2010
Rozhodnutie ECB/2009/25. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  29. 12. 2010.
22/12/2010
Stanovisko k predĺženiu podpory štátnej pokladnice a rekapitalizačných opatrení pre finančné inštitúcie v súlade s rozhodnutím Európskej komisie (CON/2010/95), Poľsko, 22. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Stanovisko k maďarskému úradu pre finančný dohľad a k legislatívnej právomoci jeho prezidenta  (CON/2010/94), Maďarsko, 21. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Usmernenie ECB z 13. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2010/30), Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010, s. 63.
20/12/2010
Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám a k predĺženiu štátneho rekapitalizačného systému (CON/2010/93), Švédsko, 20. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Stanovisko k mimoriadnym opatreniam na stabilizáciu úverových inštitúcií  (CON/2010/92), Írsko, 17. 12. 2010.
15/12/2010
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek  (ECB/2010/22), Ú. v. EÚ L 330, 15. 12. 2010, s. 14.
14/12/2010
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach  (CON/2010/82), Ú. v. EÚ C 337, 14. 12. 2010, s. 1.
13/12/2010
Stanovisko k vymenovaniu a odvolávaniu členovej menovej rady a k odmeňovaniu členov dozornej rady Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Maďarsko, 13. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
09/12/2010
Stanovisko k zvýšeniu základného imania a zákonného rezervného fondu Banque de France (CON/2010/88), Francúzsko, 9. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Stanovisko o určitých nových ustanoveniach o hotovostnom peňažnom obehu (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/12/2010
Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu a k sankciám za nesplnenie povinnosti ochraňovať eurobankovky a euromince pred falšovaním (CON/2010/87), Grécko, 6. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Rozhodnutie ECB z 29. novembra 2010 o schválení objemu emisie mincí v roku 2011  (ECB/2010/25), Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2010, s. 52.
03/12/2010
Stanovisko k akciám držaným prechodne úverovými inštitúciami počas finančných reorganizácií podnikov alebo operácií na ich záchranu  (CON/2010/86), Rumunsko, 3. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Stanovisko k ratifikácii alebo implementácii Dohody o poštových platobných službách (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
19/11/2010
Stanovisko k reštrukturalizácii bánk (CON/2010/83), Nemecko, 19. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Stanovisko k rámcu pre povinné minimálne rezervy (CON/2010/84), Estónsko, 26. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Stanovisko k stavebným družstvám (CON/2010/81), Poľsko, 15. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov Banco de Portugal a rozpočtu  (CON/2010/80), Portugalsko, 12. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Stanovisko k obmedzeniam hotovostných platieb (CON/2010/79), Bulharsko, 10. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o finančných zábezpekách, pokiaľ ide o úverové pohľadávky  (CON/2010/78), Luxembursko, 5. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Rozhodnutie ECB z 2. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), Ú. v. EÚ L 290, 6. 11. 2010, s. 53.
05/11/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam rámca pre operácie menovej politiky v záujme jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému (CON/2010/77), Lotyšsko, 5. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam ústavy a k zákonu o právnych predpisoch, pokiaľ ide o legislatívnu právomoc Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Maďarsko, 3. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2010/75), Írsko, 2. 11. 2010.
30/10/2010
Rozhodnutie ECB z 26. októbra 2010 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Estónsku  (ECB/2010/18), Ú. v. EÚ L 285, 30. 10. 2010, s. 37.
18/10/2010
Stanovisko k navýšeniu účasti Rakúska na nových dohodách o poskytovaní úveru s Medzinárodným menovým fondom (CON/2010/74), Rakúsko, 18. 10. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Rozhodnutie ECB zo 14. októbra 2010 o správe operácií prijímania a poskytovania úveru uskutočňovaných Úniou v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu  (ECB/2010/17), Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2010, s. 10.
19/10/2010
Odporúčanie ECB z 8. októbra 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank (ECB/2010/16), Ú. v. EÚ C 282, 19. 10. 2010, s. 1.
15/10/2010
Stanovisko k dvom návrhom nariadení o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny  (CON/2010/72), Ú. v. EÚ C 278, 15. 10. 2010, s. 1.
14/10/2010
Stanovisko k legislatívnemu rámcu, ktorý umožňuje úverovým inštitúciám emitovať kryté dlhopisy (CON/2010/73), Cyprus, 14. 10. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie (CON/2010/68), Maďarsko, 11. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Rozhodnutie ECB zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu  (ECB/2010/14), Ú. v. EÚ L 267, 9. 10. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
09/10/2010
Usmernenie ECB zo 16. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2010/13), Ú. v. EÚ L 267, 9. 10. 2010, s. 21.
05/10/2010
Usmernenie ECB z 15. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2010/12), Ú. v. EÚ L 261, 5. 10. 2010, s. 6.
28/09/2010
Rozhodnutie ECB z 21. septembra 2010 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2010/15), Ú. v. EÚ L 253, 28. 9. 2010, s. 58.
18/09/2010
Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 (CON/2010/67), Ú. v. EÚ C 252, 18. 9. 2010, s. 1.
16/09/2010
Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2010/71), Írsko, 16. 9. 2010.
09/09/2010
Stanovisko k zmenám právneho rámca pre výkon činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Poľsko, 9. 9. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Rozhodnutie ECB z 27. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2010/8), Ú. v. EÚ L 238, 9. 9. 2010, s. 14.
26/08/2010
Stanovisko k ďalším opatreniam na obnovenie rozpočtovej rovnováhy (CON/2010/69), Rumunsko, 26. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Odporúčanie ECB z 23. augusta 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia  (ECB/2010/11), Ú. v. EÚ C 233, 28. 8. 2010, s. 1.
28/08/2010
Rozhodnutie ECB z 19. augusta 2010 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2010/10), Ú. v. EÚ L 226, 28. 8. 2010, s. 48.Dodatočné informácie
20/08/2010
Rozhodnutie ECB/2001/15. Neoficiálne úplné znenie [2a)-f)]. Vyhotovené Úradom pre publikácie Európskej únie 20. 8. 2010.
18/08/2010
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu  (CON/2010/65), Ú. v. EÚ C 223, 18. 8. 2010, s. 1.
17/08/2010
Nariadenie ECB/2001/18. Neoficiálny konsolidovaný text. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  17. 8. 2010.
12/08/2010
Rozhodnutie ECB z 29. júla 2010 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2010/9), Ú. v. EÚ L 211, 12. 8. 2010, s. 45.
09/08/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o úradnej štatistike  (CON/2010/66), Rumunsko, 9. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca pre systém ochrany vkladov (CON/2010/64), Poľsko, 6. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam niekoľkých zákonov týkajúcich sa zníženia finančnej nerovnováhy (CON/2010/62), Maďarsko, 4. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Stanovisko k určitým právomociam Riadiacej rady Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) (CON/2010/61), Bulharsko, 3. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Stanovisko k vykonávacím pravidlám týkajúcim sa systémov odmeňovania v inštitúciách a poisťovniach (CON/2010/63), Nemecko, 5. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Stanovisko k rámcu povinných minimálnych rezerv (CON/2010/60), Estónsko, 2. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Stanovisko ku kariérnemu rastu zamestnancov Deutsche Bundesbank vo verejnej službe  (CON/2010/59), Nemecko, 29. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Nariadenie ECB (EÚ) č. 674/2010 z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam  (ECB/2010/7), Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2010, s. 23.
26/07/2010
Stanovisko k obmedzovaniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d'Italia (CON/2010/58), Taliansko, 26. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Stanovisko k prevodu úloh v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním na Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), Rakúsko, 16. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Estónsku, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Estónsko (CON/2010/52), Ú. v. EÚ C 190, 14. 7. 2010, s. 1.
12/07/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú zníženia platov (CON/2010/56), Maďarsko, 12. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Stanovisko k poskytovaniu informácií a k iným povinnostiam Banka Slovenije ako poskytovateľa platobných služieb pre verejnoprávne subjekty financované z verejných rozpočtov (CON/2010/55), Slovinsko, 9. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Stanovisko k zriadeniu Fondu finančnej stability (CON/2010/54), Grécko, 9. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa predaja nakrátko (CON/2010/53), Nemecko, 8. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Odporúčanie ECB z 1. júla 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2010/6), Ú. v. EÚ C 184, 8. 7. 2010, s. 1.
01/07/2010
Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov Banca Naţională a României  (CON/2010/51), Rumunsko, 1. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám a k predĺženiu štátneho rekapitalizačného systému (CON/2010/50), Švédsko, 25. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Stanovisko k reorganizácii Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Írsko, 17. 6. 2010.
17/06/2010
Stanovisko k právomoci Sveriges Riksbank zbierať informácie od švédskych emitentov cenných papierov  (CON/2010/49), Švédsko, 17. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o krytých dlhopisoch (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemecko, 14. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam niektorých ustanovení zákona o bankovníctve (CON/2010/46), Slovinsko, 1. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu finančnej stability (CON/2010/45), Dánsko, 28. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Usmernenie ECB/2008/18. Neoficiálny konsolidovaný text [4a)-b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  28. 5. 2010.
21/05/2010
Stanovisko k niektorým ustanoveniam týkajúcim sa Banque de France  (CON/2010/44), Francúzsko, 21. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Stanovisko k štatistike, cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка (Bulhraskej národnej banky) (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Rozhodnutie ECB zo 14. mája 2010 o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2010/5), Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2010, s. 8.
18/05/2010
Stanovisko k právnemu statusu aktív Lietuvos bankas, funkčným obdobiam a odmeňovaniu členov Rady, nedotknuteľnosti devízových rezerv zahraničných centrálnych bánk a ročnej účtovnej závierke Lietuvos bankas (CON/2010/42), Litva, 18. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Stanovisko k prevodu práv a povinností vo vzťahu k emisii, rozdeľovaniu a splácaniu verejného dlhu (CON/2010/39), Cyprus, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Stanovisko k systémom započítania u inštitúcií a poisťovní (CON/2010/41), Nemecko, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Stanovisko k dvojstrannej pôžičke medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Rakúsko, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Rozhodnutie ECB z 10. mája 2010 o správe združených dvojstranných pôžičiek v prospech Helénskej republiky a o zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2007/7 (ECB/2010/4), Ú. v. EÚ L 119, 13. 5. 2010, s. 24.
12/05/2010
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 21. apríla 2010 o TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), Ú. v. EÚ L 118, 12. 5. 2010, s. 65.
11/05/2010
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. mája 2010 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou  (ECB/2010/3), Ú. v. EÚ L 117, 11. 5. 2010, s. 102.
07/05/2010
Stanovisko k novým nominálnym hodnotám mincí a bankoviek (CON/2010/38), Švédsko, 7. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel, ktorými sa zabezpečuje nepretržitosť výkonu funkcie prezidenta Narodowy Bank Polski  (CON/2010/37), Poľsko, 7. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Stanovisko k návrhu zákona o obnovení spravodlivosti pri zdaňovaní a riešení daňových únikov (CON/2010/36), Grécko, 30. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Stanovisko k dodatočným opatreniam na zabezpečenie finančnej stability v Estónsku (CON/2010/35), Estónsko, 26. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb (CON/2010/34), Grécko, 23. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Stanovisko k dohľadu nad súkromným poisťovníctvom, vytvoreniu fondu ochrany súkromného životného poistenia a iným ustanoveniam  (CON/2010/33), Grécko, 23. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Stanovisko k zmene a doplneniu pravidiel o rezerve Narodowy Bank Polski na kurzové riziká  (CON/2010/32), Poľsko, 21. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Už nie je účinné: Časť 0 služobného poriadku ECB upravujúca etický rámec Ú. v. EÚ C 104, 23. 4. 2010, s. 3.
23/04/2010
Už nie je účinné: Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady ECB Ú. v. EÚ C 104, 23. 4. 2010, s. 8.
22/04/2010
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite  (CON/2010/28), Ú. v. EÚ C 103, 22. 4. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
13/04/2010
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách a finančných podnikoch, ktorými sa zavádzajú ďalšie opatrenia na stabilizáciu finančného trhu (CON/2010/31), Maďarsko, 13. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Stanovisko k reorganizácii Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Írsko, 7. 4. 2010.
06/04/2010
Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám (CON/2010/29), Švédsko, 6. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy  (CON/2010/23), Ú. v. EÚ C 87, 1. 4. 2010, s. 1.
29/03/2010
Stanovisko k novému právnemu rámcu týkajúcemu sa bezúhonnosti a predchádzaniu korupcii, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Banka Slovenije a jej orgány s rozhodovacími právomocami (CON/2010/27), Slovinsko, 29. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Stanovisko k návrhu zákona o štátnych kapitálových investíciách do depozitných bánk (CON/2010/26), Fínsko, 26. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Stanovisko k nezávislosti, mlčanlivosti a zákazu menového financovania (CON/2010/25), Bulharsko, 25. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Stanovisko k zavedeniu sedemdňových sterilizačných obchodov  (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o Danmarks Nationalbank pokiaľ ide o právomoc zhromažďovať informácie na účely zostavovania štatistík (CON/2010/24), Dánsko, 19. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Usmernenie ECB zo 4. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2010/1), Ú. v. EÚ L 63, 12. 3. 2010, s. 22.
12/03/2010
Stanovisko k príspevku Rakúska do Poručníckeho fondu MMF na zníženie chudoby a rast  (CON/2010/22), Rakúsko, 12. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2010/19), Ú. v. EÚ C 58, 10. 3. 2010, s. 3.Dodatočné informácie
08/03/2010
Stanovisko k zmenám právneho rámca na zvyšovania likvidity hospodárstva v reakcii na dôsledky medzinárodnej finančnej krízy (CON/2010/21), Grécko, 8. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank a jej štatútu (CON/2010/20), Estónsko, 5. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Stanovisko k prípravám na zavedenie eura  (CON/2010/16), Estónsko, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Stanovisko k vytvoreniu Helénskeho štatistického systému a nezávislého štatistického úradu  (CON/2010/17), Grécko, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Stanovisko k dvojstrannej dohode o pôžičke uzavretej medzi Írskom a Medzinárodným menovým forndom  (CON/2010/15), Írsko, 9. 2. 2010.
27/01/2010
Stanovisko k osobitnému právnemu konaniu, ktoré začala Banca Naţională a României voči úverovým inštitúciám v ťažkostiach (CON/2010/12), Rumunsko, 27. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Stanovisko k opatreniam na podporu bankových úverov podnikom (CON/2010/14), Poľsko, 29. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2010/13), Maďarsko, 27. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES  (CON/2010/6), Ú. v. EÚ C 19, 26. 1. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
21/01/2010
Stanovisko k druhému predĺženiu štátneho rekapitalizačného programu (CON/2010/11), Švédsko, 21. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Usmernenie ECB zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov  (ECB/2009/23), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2010, s. 6.
20/01/2010
Stanovisko k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (CON/2010/5), Ú. v. EÚ C 13, 20. 1. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
18/01/2010
Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu (CON/2010/10), Maďarsko, 18. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Stanovisko ku konsolidácii depozitných bánk  (CON/2010/9), Fínsko, 13. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Stanovisko k reštrukturalizácii dlhov z podnikateľských úverov poskytnutých úverovými inštitúciami a k spracovávaniu údajov úverovým registrom (CON/2010/8), Grécko, 13. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Rozhodnutie ECB z 10. decembra 2009 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2009/25), Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010, s. 21.
08/01/2010
Stanovisko k zlúčeniu orgánov pre udeľovanie licencií bankám a poisťovniam a orgánov dohľadu nad týmito subjektmi (CON/2010/4), Francúzsko, 8. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Stanovisko k ozdravným opatreniam, ktoré sa vzťahujú na podniky v bankovom a finančnom sektore, k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami a k zákonu o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgicko, 11. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Stanovisko k niektorým opatreniam týkajúcim sa bankovej a finančnej úpravy (CON/2010/3), Francúzsko, 7. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Stanovisko k novému právnemu rámcu vypracovávania národných štatistík (CON/2010/2), Estónsko, 6. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Stanovisko k reprodukcii bankoviek a mincí znejúcich na forinty a euro v Maďarsku (CON/2010/1), Maďarsko, 5. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language