2010

29/12/2010
Decyzja EBC z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r.  (EBC/2010/32), Dz.U. L 343 z 29.12.2010, str. 78.
29/12/2010
Decyzja EBC/2009/25. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 29.12.2010.
22/12/2010
Opinia w sprawie przedłużenia udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz przedłużenia stosowania wobec tych instytucji środków rekapitalizacji w powiązaniu z decyzją Komisji Europejskiej (CON/2010/95), Polska, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
21/12/2010
Opinia w sprawie węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz kompetencji legislacyjnych prezesa tego organu (CON/2010/94), Węgry, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Wytyczne EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2010/30), Dz.U. L 336 z 21.12.2010, str. 63.
20/12/2010
Opinia w sprawie rozszerzenia rządowych gwarancji dla banków i innych instytucji oraz przedłużenia obowiązywania programu rekapitalizacyjnego (CON/2010/93), Szwecja, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Opinia w sprawie nadzwyczajnych środków stabilizacyjnych dla instytucji kredytowych (CON/2010/92), Irlandia, 17.12.2010.
15/12/2010
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro  (EBC/2010/22), Dz.U. L 330 z 15.12.2010, str. 14.
14/12/2010
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (CON/2010/82), Dz.U. C 337 z 14.12.2010, str. 1.
13/12/2010
Opinia w sprawie powoływania i odwoływania członków węgierskiej rady ds. polityki pieniężnej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Magyar Nemzeti Bank  (CON/2010/91), Węgry, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności, jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Opinia w sprawie podwyższenia kapitału oraz rezerwy obowiązkowej Banque de France (CON/2010/88), Francja, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Opinia w sprawie niektórych przepisów dotyczących obrotu gotówkowego (CON/2010/89), Słowacja, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Opinia w sprawie w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro oraz sankcji za niezapewnienie ochrony banknotów i monet euro przed fałszowaniem (CON/2010/87), Grecja, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Decyzja EBC z dnia 29 listopada 2010 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2011 r. (EBC/2010/25), Dz.U. L 318 z 4.12.2010, str. 52.
03/12/2010
Opinia w sprawie tymczasowego posiadania pakietów akcji przez instytucje kredytowe w trakcie trwania restrukturyzacji finansowej lub postępowania naprawczego przedsiębiorstw (CON/2010/86), Rumunia, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Opinia w sprawie ratyfikacji lub implementacji Porozumienia o pocztowych usługach płatniczych (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Opinia w sprawie restrukturyzacji banków (CON/2010/83), Niemcy, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Opinia w sprawie przepisów dotyczących rezerw obowiązkowych (CON/2010/84), Estonia, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Opinia w sprawie kas oszczędnościowo-budowlanych (CON/2010/81), Polska, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/11/2010
Opinia w sprawie wynagrodzeń pracowników i budżetu Banco de Portugal (CON/2010/80), Portugalia, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych  (CON/2010/79), Bułgaria, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Opinia w sprawie zmian w ustawodawstwie odnoszącym się do uzgodnień dotyczących finansowych zabezpieczeń należności kredytowych (CON/2010/78), Luksemburg, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Decyzja EBC z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19), Dz.U. L 290 z 6.11.2010, str. 53.
05/11/2010
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących operacji polityki pieniężnej w zakresie dalszej ich harmonizacji z Eurosystemem (CON/2010/77), Łotwa, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Opinia w sprawie zmian w konstytucji oraz w ustawie o legislacji dotyczących kompetencji legislacyjnych Magyar Nemzeti Bank  (CON/2010/76), Węgry, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji udzielanych przez państwo irlandzkie w odniesieniu do określonych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2010/75) (CON/2010/75), Irlandia, 2.11.2010.
30/10/2010
Decyzja EBC z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii  (EBC/2010/18), Dz.U. L 285 z 30.10.2010, str. 37.
18/10/2010
Opinia w sprawie podwyższenia nowego porozumienia pożyczkowego (New Arrangements to Borrow) z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (CON/2010/74), Austria, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Decyzja EBC z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej  (EBC/2010/17), Dz.U. L 275 z 20.10.2010, str. 10.
19/10/2010
Zalecenie EBC z dnia 8 października 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Eesti Pank (EBC/2010/16), Dz.U. C 282 z 19.10.2010, str. 1.
15/10/2010
Opinia w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro  (CON/2010/72), Dz.U. C 278 z 15.10.2010, str. 1.
14/10/2010
Opinia w sprawie ram prawnych umożliwiających instytucjom kredytowym emitowanie zabezpieczonych obligacji (CON/2010/73), Cypr, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Opinia w sprawie wymogów odnośnie rezerw obowiązkowych instytucji kredytowych (CON/2010/68), Węgry, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Decyzja EBC z dnia 16 września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro  (EBC/2010/14), Dz.U. L 267 z 9.10.2010, str. 1.
09/10/2010
Wytyczne EBC z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2010/13), Dz.U. L 267 z 9.10.2010, str. 21.
05/10/2010
Wytyczne EBC z dnia 15 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2010/12), Dz.U. L 261 z 5.10.2010, str. 6.
28/09/2010
Decyzja EBC z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2010/15), Dz.U. L 253 z 28.9.2010, str. 58.
18/09/2010
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (CON/2010/67), Dz.U. C 252 z 18.9.2010, str. 1.
16/09/2010
Opinia w sprawie przedłużenia gwarancji państwa dla niektórych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2010/71), Irlandia, 16.9.2010.
09/09/2010
Opinia w sprawie zmian przepisów regulujących działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polska, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
09/09/2010
Decyzja EBC z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2010/8), Dz.U. L 238 z 9.9.2010, str. 14.
26/08/2010
Opinia w sprawie dalszych środków w celu przywrócenia równowagi budżetowej (CON/2010/69), Rumunia, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Zalecenie EBC z dnia 23 sierpnia 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banca d’Italia  (EBC/2010/11), Dz.U. C 233 z 28.8.2010, str. 1.
28/08/2010
Decyzja EBC z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2010/10), Dz.U. L 226 z 28.8.2010, str. 48.Dodatkowe informacje
20/08/2010
Decyzja EBC/2001/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1a)-f)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 20.8.2010.
18/08/2010
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (CON/2010/65), Dz.U. C 223 z 18.8.2010, str. 1.
17/08/2010
Rozporządzenie EBC/2001/18. Nieoficjalna wersja skonsolidowana. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej  17.8.2010.
12/08/2010
Decyzja EBC z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9), Dz.U. L 211 z 12.8.2010, str. 45.
09/08/2010
Opinia w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym oficjalnych statystyk (CON/2010/66), Rumunia, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Opinia w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących systemu gwarantowania depozytów  (CON/2010/64), Polska, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
04/08/2010
Opinia w sprawie nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia nierównowagi w systemie finansowym (CON/2010/62), Węgry, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Opinia w sprawie niektórych kompetencji Rady Zarządzającej Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) (CON/2010/61), Bułgaria, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Opinia w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących systemów kompensacji w instytucjach i zakładach ubezpieczeń (CON/2010/63), Niemcy, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Opinia w sprawie ram prawnych rezerw obowiązkowych (CON/2010/60), Estonia, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Opinia w sprawie ścieżki kariery zawodowej urzędników Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Niemcy, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 EBC z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw  (EBC/2010/7), Dz.U. L 196 z 28.7.2010, str. 23.
26/07/2010
Opinia w sprawie ograniczenia wydatków publicznych w zakresie dotyczącym Banca d’Italia (CON/2010/58), Włochy, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Opinia w sprawie przekazania austriackiemu Urzędowi Nadzoru nad Rynkiem Finansowym zadań z zakresu nadzoru ostrożnościowego  (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro w Estonii oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Estonii  (CON/2010/52), Dz.U. C 190 z 14.7.2010, str. 1.
12/07/2010
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Magyar Nemzeti Bank wprowadzających ograniczenie wynagrodzeń (CON/2010/56), Węgry, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Opinia w sprawie przekazywania informacji oraz innych obowiązków ciążących na Banka Slovenije jako świadczącym usługi płatnicze na rzecz podmiotów finansowanych ze środków publicznych (CON/2010/55), Słowenia, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Opinia w sprawie utworzenia funduszu stabilności finansowej  (CON/2010/54), Grecja, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Opinia w sprawie ograniczeń sprzedaży krótkiej (CON/2010/53), Niemcy, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Zalecenie EBC z dnia 1 lipca 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska  (EBC/2010/6), Dz.U. C 184 z 8.7.2010, str. 1.
01/07/2010
Opinia w sprawie wynagrodzeń pracowników Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumunia, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji państwa na banki i inne instytucje oraz przedłużenia państwowego programu rekapitalizacji  (CON/2010/50), Szwecja, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Opinia w sprawie restrukturyzacji Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irlandia, 17.6.2010.
17/06/2010
Opinia w sprawie kompetencji Sveriges Riksbank w zakresie zbierania informacji od szwedzkich emitentów papierów wartościowych  (CON/2010/49), Szwecja, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Opinia w sprawie zmian w ustawie o zabezpieczonych obligacjach  (CON/2010/47), Niemcy, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Opinia w sprawie zmian szeregu przepisów prawa bankowego (CON/2010/46), Słowenia, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących stabilności finansowej (CON/2010/45), Dania, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Wytyczne EBC/2008/18. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [4 a) - b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 28.5.2010.
21/05/2010
Opinia w sprawie przepisów dotyczących Banque de France (CON/2010/44), Francja, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Opinia w sprawie statystyki, transgranicznego przepływu środków pieniężnych oraz kompetencji Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii)  (CON/2010/43), Bułgaria, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Decyzja EBC z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/5), Dz.U. L 124 z 20.5.2010, str. 8.
18/05/2010
Opinia w sprawie sytuacji prawnej aktywów Lietuvos bankas, kadencji i wynagrodzeń członków zarządu, ochrony rezerw walutowych banków centralnych innych państw oraz rocznych sprawozdań finansowych Lietuvos bankas  (CON/2010/42), Litwa, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Opinia w sprawie przeniesienia praw i obowiązków w zakresie emisji, dystrybucji i wykupu długu publicznego  (CON/2010/39), Cypr, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Opinia w sprawie systemów wynagrodzeń w instytucjach i zakładach ubezpieczeń (CON/2010/41), Niemcy, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Opinia w sprawie dwustronnej umowy pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Austria, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Decyzja EBC z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7  (EBC/2010/4), Dz.U. L 119 z 13.5.2010, str. 24.
12/05/2010
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2010/2), Dz.U. L 118 z 12.5.2010, str. 65.
11/05/2010
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji  (EBC/2010/3), Dz.U. L 117 z 11.5.2010, str. 102.
07/05/2010
Opinia w sprawie nowych nominałów monet i banknotów (CON/2010/38), Szwecja, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących zapewnienia ciągłości sprawowania urzędu Prezesa Narodowego Banku Polskiego (CON/2010/37), Polska, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
30/04/2010
Opinia w sprawie projektu ustawy dotyczącej przywrócenia sprawiedliwych zasad opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od obciążeń podatkowych (CON/2010/36), Grecja, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Opinia w sprawie dodatkowych środków zapewniających stabilność finansową w Estonii (CON/2010/35), Estonia, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Opinia w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych (CON/2010/34), Grecja, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Opinia w sprawie nadzoru nad sektorem ubezpieczeń prywatnych, utworzenia funduszu gwarancyjnego prywatnych ubezpieczeń na życie oraz innych przepisów (CON/2010/33), Grecja, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (CON/2010/32), Polska, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
23/04/2010
Akt utracił moc prawną: Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej  Dz.U. C 104 z 23.4.2010, str. 3.
23/04/2010
Akt utracił moc prawną: Uzupełniający kodeks kryteriów etycznych dla członków Zarządu EBC  Dz.U. C 104 z 23.4.2010, str. 8.
22/04/2010
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu  (CON/2010/28), Dz.U. C 103 z 22.4.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
13/04/2010
Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych i przedsiębiorstwach finansowych, wprowadzających dodatkowe środki stabilizacji rynku finansowego (CON/2010/31), Węgry, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Opinia w sprawie restrukturyzacji Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2010/30), Irlandia, 7.4.2010.
06/04/2010
Opinia w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa dla banków i innych instytucji (CON/2010/29), Szwecja, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE oraz 2009/65/WE w odniesieniu do kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2010/23), Dz.U. C 87 z 1.4.2010, str. 1.
29/03/2010
Opinia w sprawie stosowania nowych przepisów dotyczących zasad etycznych i zapobieganiu korupcji do Banka Slovenije i jego organów decyzyjnych (CON/2010/27), Słowenia, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Opinia w sprawie projektu ustawy o inwestycjach kapitałowych państwa w banki depozytowe (CON/2010/26), Finlandia, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Opinia w sprawie zasad niezależności i poufności oraz zakazu finansowania ze środków banku centralnego (CON/2010/25), Bułgaria, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Opinia w sprawie wprowadzenia 7-dniowego depozytu w banku centralnym (CON/2010/18), Łotwa, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Opinia w sprawie zmian do ustawy o Danmarks Nationalbank dotyczących kompetencji w zakresie zbierania informacji wykorzystywanych do sporządzania danych statystycznych (CON/2010/24), Dania, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Wytyczne EBC z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2010/1), Dz.U. L 63 z 12.3.2010, str. 22.
12/03/2010
Opinia w sprawie wkładu Austrii do funduszu redukcji ubóstwa i wspierania wzrostu gospodarczego przy MFW (CON/2010/22), Austria, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2010/19), Dz.U. C 58 z 10.3.2010, str. 3.Dodatkowe informacje
08/03/2010
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących wsparcia dla płynności gospodarki w odpowiedzi na międzynarodowy kryzys finansowy (CON/2010/21), Grecja, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Eesti Pank i w statucie Eesti Pank (CON/2010/20), Estonia, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Opinia w sprawie przygotowań do wprowadzenia euro (CON/2010/16), Estonia, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Opinia w sprawie ustanowienia greckiego systemu statystycznego oraz niezależnego organu statystycznego  (CON/2010/17), Grecja, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Opinia w sprawie dwustronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy Irlandią a Międzynarodowym Funduszem Walutowym (CON/2010/15), Irlandia, 9.2.2010.
27/01/2010
Opinia w sprawie specjalnej procedury zarządczej wszczętej przez Banca Naţională a României w odniesieniu do instytucji kredytowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (CON/2010/12), Rumunia, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Opinia w sprawie przepisów zapewniających wsparcie akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorstw (CON/2010/14), Polska, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
27/01/2010
Opinia w sprawie zadań Magyar Nemzeti Bank w zakresie członkostwa Węgier w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2010/13), Węgry, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2004/109/WE  (CON/2010/6), Dz.U. C 19 z 26.1.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
21/01/2010
Opinia w sprawie drugiego przedłużenia realizowanego przez państwo programu rekapitalizacji (CON/2010/11), Szwecja, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Wytyczne EBC z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych  (EBC/2009/23), Dz.U. L 16 z 21.1.2010, str. 6.
20/01/2010
Opinia w sprawie trzech projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2010/5), Dz.U. C 13 z 20.1.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
18/01/2010
Opinia w sprawie zadań Magyar Nemzeti Bank, struktury i statusu prawnego węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz ustanowienia rady stabilności finansowej (CON/2010/10), Węgry, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Opinia w sprawie konsolidacji banków depozytowych (CON/2010/9), Finlandia, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Opinia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia wobec instytucji kredytowych zaciągniętego w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej oraz w sprawie przetwarzania danych przez biura kredytowe  (CON/2010/8), Grecja, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Decyzja EBC z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25), Dz.U. L 7 z 12.1.2010, str. 21.
08/01/2010
Opinia w sprawie połączenia organów odpowiedzialnych za nadzór bankowy i ubezpieczeniowy i wydawanie zezwoleń w tym zakresie (CON/2010/4), Francja, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Opinia w sprawie środków naprawczych dla przedsiębiorstw w sektorze bankowym i finansowym, w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym i świadczeniem usług finansowych oraz w sprawie ustawy regulującej działalność Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Opinia w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie rynku bankowego i finansowego (CON/2010/3), Francja, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Opinia w sprawie nowych przepisów regulujących zbieranie krajowych danych statystycznych (CON/2010/2), Estonia, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Opinia w sprawie reprodukcji banknotów wyrażonych w forintach i w euro oraz monet wyrażonych w forintach i w euro na Węgrzech (CON/2010/1), Węgry, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language