Menu

2010

29/12/2010
2010 m. gruodžio 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2009/25 dėl monetų emisijos apimties 2010 metais patvirtinimo  (ECB/2010/32), OL L 343, 2010 12 29, p. 78.
29/12/2010
Sprendimas ECB/2009/25. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2010 12 29.
22/12/2010
Nuomonė dėl valstybės biudžeto paramos ir rekapitalizavimo priemonių išplėtimo finansinėms institucijoms atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą (CON/2010/95), Lenkija, 2010 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Nuomonė dėl Vengrijos finansinės priežiūros institucijos ir jos pirmininko teisėkūros įgaliojimų (CON/2010/94), Vengrija, 2010 12 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
2010 m. gruodžio 13 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2010/30), OL L 336, 2010 12 21, p. 63.
20/12/2010
Nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms ir valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos pratęsimo  (CON/2010/93), Švedija, 2010 12 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Nuomonė dėl kredito įstaigų kritinės padėties stabilizavimo (CON/2010/92), Airija, 2010 12 17.
15/12/2010
Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos procedūros  (ECB/2010/22), OL L 330, 2010 12 15, p. 14.
14/12/2010
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2010/82), OL C 337, 2010 12 14, p. 1.
13/12/2010
Nuomonė dėl Pinigų politikos tarybos narių paskyrimo ir atleidimo bei Magyar Nemzeti Bank priežiūros valdybos narių atlyginimo (CON/2010/91), Vengrija, 2010 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2010/90), Malta, 2010 12 13.
09/12/2010
Nuomonė dėl Banque de France kapitalo ir statute numatytų atsargų padidinimo  (CON/2010/88), Prancūzija, 2010 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Nuomonė dėl kai kurių naujų nuostatų dėl grynųjų pinigų apyvartos (CON/2010/89), Slovakija, 2010 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio jų išleidimo į apyvartą ir dėl sankcijų už eurų banknotų ir monetų neapsaugojimą nuo padirbinėjimo (CON/2010/87), Graikija, 2010 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
2010 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2011 metais patvirtinimo  (ECB/2010/25), OL L 318, 2010 12 4, p. 52.
03/12/2010
Nuomonė dėl kredito įstaigų laikinai turimų akcijų vykdant finansinę įmonių restruktūrizaciją arba įmonių gelbėjimo operacijas (CON/2010/86), Rumunija, 2010 12 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Nuomonė dėl Susitarimo dėl finansinių pašto paslaugų ratifikavimo arba įgyvendinimo (CON/2010/85), 2010 12 1.
19/11/2010
Nuomonė dėl bankų restruktūrizavimo (CON/2010/83), Vokietija, 2010 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų sistemos (CON/2010/84), Estija, 2010 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Nuomonė dėl namų statybos kredito bendrovių (CON/2010/81), Lenkija, 2010 11 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų darbo užmokesčio ir biudžeto (CON/2010/80), Portugalija, 2010 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2010/79), Bulgarija, 2010 11 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Nuomonė dėl teisės aktų dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų, susijusių su kredito reikalavimais (CON/2010/78), Liuksemburgas, 2010 11 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
2010 m. lapkričio 2 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2010/19), OL L 290, 2010 11 6, p. 53.
05/11/2010
Nuomonė dėl pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2010/77), Latvija, 2010 11 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Nuomonė dėl Konstitucijos pataisų ir dėl Teisėkūros įstatymo, kiek tai susiję su Magyar Nemzeti Bank įgaliojimais teisės aktų leidybos srityje (CON/2010/76), Vengrija, 2010 11 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2010/75), Airija, 2010 11 2.
30/10/2010
2010 m. spalio 26 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Estijoje  (ECB/2010/18), OL L 285, 2010 10 30, p. 37.
18/10/2010
Nuomonė dėl naujų skolinimosi susitarimų su Tarptautiniu valiutos fondu padidinimo (CON/2010/74), Austrija, 2010 10 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
2010 m. spalio 14 d. ECB sprendimas dėl Sąjungos skolinimosi ir skolinimo operacijų, atliktų pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, administravimo  (ECB/2010/17), OL L 275, 2010 10 20, p. 10.
19/10/2010
2010 m. spalio 8 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditoriaus (ECB/2010/16), OL C 282, 2010 10 19, p. 1.
15/10/2010
Nuomonė dėl dviejų pasiūlymų dėl reglamentų dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (CON/2010/72), OL C 278, 2010 10 15, p. 1.
14/10/2010
Nuomonė dėl teisės aktų, sudarančių galimybę kredito įstaigoms išleisti padengtas obligacijas (CON/2010/73), Kipras, 2010 10 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Nuomonė dėl atsargų reikalavimų kredito įstaigoms (CON/2010/68), Vengrija, 2010 8 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
2010 m. rugsėjo 16 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą  (ECB/2010/14), OL L 267, 2010 10 9, p. 1.
09/10/2010
2010 m. rugsėjo 16 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2010/13), OL L 267, 2010 10 9, p. 21.
05/10/2010
2010 m. rugsėjo 15 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2010/12), OL L 261, 2010 10 5, p. 6.
28/09/2010
2010 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo  (ECB/2010/15), OL L 253, 2010 9 28, p. 58.
18/09/2010
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 nuostatų dėl SVKI svorių kokybei taikomų būtinųjų reikalavimų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2454/97 (CON/2010/67), OL C 252, 2010 9 18, p. 1.
16/09/2010
Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kai kuriems kredito įstaigų įsipareigojimams išplėtimo (CON/2010/71), Airija, 2010 9 16.
09/09/2010
Nuomonė dėl Bank Gospodarstwa Krajowego veiklos teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2010/70), Lenkija, 2010 9 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
2010 m. liepos 27 d. ECB sprendimas dėl Sprendimo ECB/2007/5, nustatančio pirkimų taisykles, dalinio keitimo  (ECB/2010/8), OL L 238, 2010 9 9, p. 14.
26/08/2010
Nuomonė dėl papildomų priemonių biudžeto balansui atstatyti (CON/2010/69), Rumunija, 2010 8 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
2010 m. rugpjūčio 23 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus  (ECB/2010/11), OL C 233, 2010 8 28, p. 1.
28/08/2010
2010 m. rugpjūčio 19 d. ECB sprendimas dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2010/10), OL L 226, 2010 8 28, p. 48.Papildoma informacija
20/08/2010
Sprendimas ECB/2001/15. Neoficiali suvestinė redakcija [1a)-f)]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2010 8 20.
18/08/2010
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2010/65), OL C 223, 2010 8 18, p. 1.
17/08/2010
Reglamentas ECB/2001/18. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2010 8 17.
12/08/2010
2010 m. liepos 29 d. ECB sprendimas dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo (ECB/2010/9), OL L 211, 2010 8 12, p. 45.
09/08/2010
Nuomonė dėl oficialios statistikos teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2010/66), Rumunija, 2010 8 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Nuomonė dėl indėlių garantijų schemos teisinės sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2010/64), Lenkija, 2010 8 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Nuomonė dėl įvairių teisės aktų dėl finansinių netolygumų sumažinimo dalinių pakeitimų (CON/2010/62), Vengrija, 2010 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Nuomonė dėl tam tikrų Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) valdančiosiso tarybos įgaliojimų  (CON/2010/61), Bulgarija, 2010 8 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Nuomonė dėl įgyvendinimo taisyklių dėl kompensacinių schemų institucijose ir draudimo bendrovėse (CON/2010/63), Vokietija, 2010 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų sistemos (CON/2010/60), Estija, 2010 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank valstybės tarnautojų karjeros (CON/2010/59), Vokietija, 2010 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
2010 m. liepos 23 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 674/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms  (ECB/2010/7), OL L 196, 2010 7 28, p. 23.
26/07/2010
Nuomonė dėl viešųjų išlaidų ribojimo, kiek tai susiję su Banca d’Italia (CON/2010/58), Italija, 2010 7 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Nuomonė dėl rizikos ribojimo priežiūros uždavinių perdavimo Austrijos finansų rinkos priežiūros institucijai (CON/2010/57), Austrija, 2010 7 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Estijoje ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Estijai taikytino euro perskaičiavimo kurso (CON/2010/52), OL C 190, 2010 7 14, p. 1.
12/07/2010
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo pakeitimų, kuriais sumažinami atlyginimai (CON/2010/56), Vengrija, 2010 7 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Nuomonė dėl Banka Slovenije, kaip mokėjimų paslaugos teikėjo biudžeto asignavimų gavėjams, teikiamos informacijos ir kitų pareigų (CON/2010/55), Slovėnija, 2010 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Nuomonė dėl Finansinio stabilumo fondo įsteigimo (CON/2010/54), Graikija, 2010 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Nuomonė dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo apribojimų (CON/2010/53), Vokietija, 2010 7 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
2010 m. liepos 1 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus  (ECB/2010/6), OL C 184, 2010 7 8, p. 1.
01/07/2010
Nuomonė dėl Banca Naţională a României darbuotojų atlyginimų (CON/2010/51), Rumunija, 2010 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Nuomonė dėl valstybės garantijų bankams ir kitoms įstaigoms bei valstybės rekapitalizavimo schemos pratęsimo (CON/2010/50), Švedija, 2010 6 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restruktūrizavimo (CON/2010/48), Airija, 2010 6 17.
17/06/2010
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank teisės rinkti informaciją iš Švedijos vertybinių popierių emitentų (CON/2010/49), Švedija, 2010 6 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Nuomonė dėl Padengtų obligacijų (Pfandbriefe) įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2010/47), Vokietija, 2010 6 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Nuomonė dėl kai kurių bankų įstatymo nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2010/46), Slovėnija, 2010 6 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Nuomonė dėl finansinio stabilumo režimo dalinių pakeitimų (CON/2010/45), Danija, 2010 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Gairės ECB/2008/18. Neoficiali suvestinė redakcija [4 a) - b)]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2010 5 28.
21/05/2010
Nuomonė dėl kai kurių su Banque de France susijusių nuostatų (CON/2010/44), Prancūzija, 2010 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Dėl statistikos, tarptautinių grynųjų pinigų judėjimų ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų (CON/2010/43), Bulgarija, 2010 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
2010 m. gegužės 14 d. ECB sprendimas, nustatantis vertybinių popierių rinkų programą (ECB/2010/5), OL L 124, 2010 5 20, p. 8.
18/05/2010
Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso, valdybos narių kadencijos ir atlyginimų, užsienio valstybių centrinių bankų užsienio atsargų apsaugos ir Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų (CON/2010/42), Lietuva, 2010 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
14/05/2010
Nuomonė dėl teisių ir pareigų, susijusių su viešosios skolos išleidimu, paskirstymu ir grąžinimu, perdavimo (CON/2010/39), Kipras, 2010 5 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Nuomonė dėl įstaigų ir draudimo bendrovių kompensacijų sistemų (CON/2010/41), Vokietija, 2010 5 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalės paskolos (CON/2010/40), Austrija, 2010 5 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
2010 m. gegužės 10 d. ECB sprendimas dėl suvienytų dvišalių paskolų Graikijos Respublikai valdymo ir dėl Sprendimo ECB/2007/7 dalinio keitimo  (ECB/2010/4), OL L 119, 2010 5 13, p. 24.
12/05/2010
Nebegalioja: 2010 m. balandžio 21 d. ECB gairės dėl TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), OL L 118, 2010 5 12, p. 65.
11/05/2010
Nebegalioja: 2010 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2010/3), OL L 117, 2010 5 11, p. 102.
07/05/2010
Nuomonė dėl naujų monetų ir banknotų nominalų (CON/2010/38), Švedija, 2010 5 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Nuomonė dėl taisyklių, apsaugančių Narodowy Bank Polski pirmininko instituto nepertraukiamumą, dalinio pakeitimo  (CON/2010/37), Lenkija, 2010 5 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Nuomonė dėl įstatymo apmokestinimo teisingumui atkurti ir mokesčių vengimo problemai spręsti projekto (CON/2010/36), Graikija, 2010 4 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Nuomonė dėl papildomų finansinio stabilumo priemonių Estijoje (CON/2010/35), Estija, 2010 4 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2010/34), Graikija, 2010 4 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Nuomonė dėl privataus draudimo priežiūros, privataus gyvybės draudimo garantijų fondo įsteigimo ir kitų nuostatų (CON/2010/33), Graikija, 2010 4 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių Narodowy Bank Polski užsienio valiutos kurso rizikos atidėjinius, dalinio pakeitimo (CON/2010/32), Lenkija, 2010 4 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Nebegalioja: ECB personalo taisyklių 0 dalis "Etikos kodeksas" OL C 104, 2010 4 23, p. 3.
23/04/2010
Nebegalioja: ECB Vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas OL C 104, 2010 4 23, p. 8.
22/04/2010
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą  (CON/2010/28), OL C 103, 2010 4 22, p. 1.Papildoma informacija
13/04/2010
Nuomonė dėl Kredito įstaigų ir finansų įmonių įstatymo dalinių pakeitimų, kuriais nustatomos papildomos finansų rinkos stabilizavimo priemonės (CON/2010/31), Vengrija, 2010 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restruktūrizavimo (CON/2010/30), Airija, 2010 4 7.
06/04/2010
Nuomonė dėl valstybės garantijų bankams ir kitoms įstaigoms pratęsimo (CON/2010/29), Švedija, 2010 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, pasiūlymo (CON/2010/23), OL C 87, 2010 4 1, p. 1.
29/03/2010
Nuomonė dėl naujo teisinio pagrindo, reglamentuojančio vientisumą ir korupcijos prevenciją, kiek jis taikomas Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organams (CON/2010/27), Slovėnija, 2010 3 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Nuomonė dėl Valstybės kapitalo investicijų į indėlių bankus įstatymo projekto (CON/2010/26), Suomija, 2010 3 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Nuomonė dėl nepriklausomumo, konfidencialumo ir piniginio finansavimo draudimo (CON/2010/25), Bulgarija, 2010 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Nuomonė dėl septynių dienų indėlio galimybės įvedimo (CON/2010/18), Latvija, 2010 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Nuomonė dėl Danmarks Nationalbank įstatymo dalinio pakeitimo, susijusio su įgaliojimu rinkti informaciją statistikai rengti (CON/2010/24), Danija, 2010 3 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
2010 m. kovo 4 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2010/1), OL L 63, 2010 3 12, p. 22.
12/03/2010
Nuomonė dėl Austrijos įnašo į TVF Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2010/22), Austrija, 2010 3 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2010/19), OL C 58, 2010 3 10, p. 3.Papildoma informacija
08/03/2010
Nuomonė dėl ekonomikos likvidumo didinimo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų reaguojant į tarptautinės finansų krizės poveikį (CON/2010/21), Graikija, 2010 3 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Nuomonė dėl Eesti Pank įstatymo ir statuto dalinių pakeitimų (CON/2010/20), Estija, 2010 3 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Nuomonė dėl pasirengimo euro įvedimui (CON/2010/16), Estija, 2010 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Nuomonė dėl Graikijos statistikos sistemos ir nepriklausomos statistikos institucijos įsteigimo (CON/2010/17), Graikija, 2010 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Nuomonė dėl Airijos ir Tarptautinio valiutos fondo dvišalio skolinimosi susitarimo (CON/2010/15), Airija, 2010 2 9.
27/01/2010
Nuomonė dėl specialios administravimo procedūros, kurią įtampą patiriančioms kredito įstaigoms inicijavo Banca Naţională a României (CON/2010/12), Rumunija, 2010 1 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Nuomonė dėl bankų skolinimo verslui paramos priemonių (CON/2010/14), Lenkija, 2010 1 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, susijusių su Vengrijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2010/13), Vengrija, 2010 1 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, pasiūlymo (CON/2010/6), OL C 19, 2010 1 26, p. 1.Papildoma informacija
21/01/2010
Nuomonė dėl valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos antrojo pratęsimo (CON/2010/11), Švedija, 2010 1 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
2009 m. gruodžio 4 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (ECB/2009/23), OL L 16, 2010 1 21, p. 6.
20/01/2010
Nuomonė dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų  (CON/2010/5), OL C 13, 2010 1 20, p. 1.Papildoma informacija
18/01/2010
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, Vengrijos finansų priežiūros institucijos struktūros ir teisinio statuso bei Finansų stabilumo tarybos įsteigimo (CON/2010/10), Vengrija, 2010 1 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Nuomonė dėl indėlių bankų konsolidavimo (CON/2010/9), Suomija, 2010 1 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Nuomonė dėl verslo ir profesionalių skolų kredito įstaigoms restruktūrizavimo ir dėl kredito biurų duomenų apdorojimo (CON/2010/8), Graikija, 2010 1 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
2009 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2010 metais patvirtinimo (ECB/2009/25), OL L 7, 2010 1 12, p. 21.
08/01/2010
Nuomonė dėl bankų ir draudimo licencijavimo ir priežiūros institucijų sujungimo (CON/2010/4), Prancūzija, 2010 1 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Nuomonė dėl bankų ir finansų sektoriaus įmonėms taikomų atsigavimo priemonių, dėl finansų sektoriaus ir finansų paslaugų priežiūros ir dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/2010/7), Belgija, 2010 1 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Nuomonė dėl tam tikrų bankininkystės ir finansų reguliavimo priemonių  (CON/2010/3), Prancūzija, 2010 1 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Nuomonė dėl nacionalinės statistikos rengimo naujojo teisinio reglamentavimo (CON/2010/2), Estija, 2010 1 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Nuomonė dėl forinto ir euro banknotų ir forinto ir euro monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2010/1), Vengrija, 2010 1 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language