2010

30/10/2010
Odluka ESB od 26. listopada 2010. o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane ESB nakon uvođenja eura u Estoniji (ESB/2010/18), SL L 285, 30.10.2010., str. 37.
20/10/2010
Odluka ESB od 14. listopada 2010. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost (ESB/2010/17), SL L 275, 20.10.2010., str. 10.
28/09/2010
Odluka ESB od 21. rujna 2010. o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2010/15), SL L 253, 28.9.2010., str. 58.
09/09/2010
Odluka ESB od 27. srpnja 2010. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2010/8), SL L 238, 9.9.2010., str. 14.
28/08/2010
Odluka ESB od 19. kolovoza 2010. o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva (ESB/2010/10), SL L 226, 28.8.2010., str. 48.
12/08/2010
Odluka ESB od 29. srpnja 2010. o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi (ESB/2010/9), SL L 211, 12.8.2010., str. 45.
28/07/2010
Uredba (EU) br. 674/2010 ESB od 23. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 63/2002 (ESB/2001/18) o statistici kamatnih stopa koje monetarne financijske institucije primjenjuju na depozite i kredite kućanstava i nefinancijskih društava (ESB/2010/7), SL L 196, 28.7.2010., str. 23.
20/05/2010
Odluka ESB od 14. svibnja 2010. o uspostavi programa za tržišta vrijednosnih papira  (ESB/2010/5), SL L 124, 20.5.2010., str. 8.
13/05/2010
Odluka ESB od 10. svibnja 2010. o upravljanju udruženim bilateralnim kreditima u korist Helenske Republike i o izmjeni Odluke ESB/2007/7  (ESB/2010/4), SL L 119, 13.5.2010., str. 24.
23/04/2010
: Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora ESB SL C 104, 23.4.2010., str. 8.
21/01/2010
Smjernica ESB od 4. prosinca 2009. o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 o monetarnoj statistici, statistici financijskih institucija i statistici financijskih tržišta (ESB/2009/23), SL L 16, 21.1.2010., str. 6.