2010

29/12/2010
EKP otsus, 22. detsember 2010, millega muudetakse otsust EKP/2009/25 müntide emissiooni 2010. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2010/32), ELT L 343, 29.12.2010, lk 78.
29/12/2010
Otsus EKP/2009/25. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 29.12.2010.
22/12/2010
Arvamus riigieelarve toe ja rekapitaliseerimismeetmete laiendamise kohta finantseerimisettevõtetele, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Komisjoni otsust (CON/2010/95), Poola, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Arvamus Ungari finantsjärelevalveasutuse ja selle presidendi seadusandliku pädevuse kohta (CON/2010/94), Ungari, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 13. detsember 2010  (EKP/2010/30), ELT L 336, 21.12.2010, lk 63.
20/12/2010
Arvamus valitsuse garantiide laiendamise kohta pankadele ja muude asutustele ning riigi rekapitaliseerimise skeemi pikendamise kohta (CON/2010/93), Rootsi, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Arvamus krediidiasutuste stabiliseerimise kohta hädaolukorras (CON/2010/92), Iirimaa, 17.12.2010.
15/12/2010
Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede tootjate kvaliteedinõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta, 25. november 2010 (EKP/2010/22), ELT L 330, 15.12.2010, lk 14.
14/12/2010
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta  (CON/2010/82), ELT C 337, 14.12.2010, lk 1.
13/12/2010
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] rahandusnõukogu liikmete ametisse määramise ja vallandamise kohta ning nõukogu liikmete tasu kohta (CON/2010/91), Ungari, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Arvamus Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] kapitali ja kohustusliku reservi suurendamise kohta (CON/2010/88), Prantsusmaa, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Arvamus sularaharinglust käsitlevate teatavate uute sätete kohta (CON/2010/89), Slovakkia, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Arvamus euro pangatähtede ehtsuse,ringluskõlblikkuse kontrolli ja taasringlusse laskmise kohta ning euro pangatähtede ja müntide võltsimise vastu kaitsmata jätmise kohta (CON/2010/87), Kreeka, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
EKP otsus, 29. november 2010, müntide emissiooni 2011. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2010/25), ELT L 318, 4.12.2010, lk 52.
03/12/2010
Arvamus ajutise aktsiate omandamise kohta krediidiasutuste poolt finantsümberkujunduste või äriühingute abistamistehingute käigus (CON/2010/86), Rumeenia, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Arvamus posti makseteenuste kokkuleppe ratifitseerimise või rakendamise kohta [arvamus ei ole eesti keeles vastu võetud] (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Arvamus pankade restruktureerimise kohta (CON/2010/83), Saksamaa, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Arvamus kohustusliku reservi raamistiku kohta  (CON/2010/84), Eesti, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
15/11/2010
Arvamus ehituslaenuühingute kohta (CON/2010/81), Poola, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Arvamus Banco de Portugal [Portugali keskpanga] töötajate tasustamise ja eelarve kohta (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2010/79), Bulgaaria, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Arvamus finantstagatise korralduste õigusaktide muutmise kohta seoses krediidinõuetega (CON/2010/78), Luksemburg, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 2. november 2010  (EKP/2010/19), ELT L 290, 6.11.2010, lk 53.
05/11/2010
Arvamus rahapoliitika raamistiku muutmise kohta seoses selle edasise harmoneerimisega eurosüsteemiga  (CON/2010/77), Läti, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Arvamus põhiseaduse ja õigusloome seaduse muudatuste kohta seoses Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seadusandliku pädevusega (CON/2010/76), Ungari, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Arvamus Iiri riigigarantii laiendamise kohta teatavatele krediidiasutuste kohustustele (CON/2010/75), Iirimaa, 2.11.2010.
30/10/2010
EKP otsus EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Eestis, 26. oktoober 2010 (EKP/2010/18), ELT L 285, 30.10.2010, lk 37.
23/10/2010
EKP 17. septembri 2009. aasta suunise (millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta) (EKP/2009/21) parandus ELT L 279, 23.10.2010, lk 74.
18/10/2010
Arvamus IMF-lt laenamise uue korralduse kohta (CON/2010/74), Austria, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
EKP otsus Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta, 14. oktoober 2010  (EKP/2010/17), ELT L 275, 20.10.2010, lk 10.
19/10/2010
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Eesti Panga välisaudiitorite kohta, 8. oktoober 2010 (EKP/2010/16), ELT C 282, 19.10.2010, lk 1.
15/10/2010
Arvamus seoses kahe ettepanekuga määruste kohta, mis käsitlevad euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel  (CON/2010/72), ELT C 278, 15.10.2010, lk 1.
14/10/2010
Arvamus õigusraamistiku kohta, mis võimaldab krediidiasustustel emiteerida tagatud võlakirju (CON/2010/73), Küpros, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Arvamus krediidiasutuste kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2010/68), Ungari, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
EKP otsus, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta  (EKP/2010/14), ELT L 267, 9.10.2010, lk 1.
09/10/2010
EKP suunis, 16. september 2010, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta  (EKP/2010/13), ELT L 267, 9.10.2010, lk 21.
05/10/2010
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi kohta (TARGET2), 15. september 2010 (EKP/2010/12), ELT L 261, 5.10.2010, lk 6.
28/09/2010
EKP otsus liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta, 21. september 2010 (EKP/2010/15), ELT L 253, 28.9.2010, lk 58.
18/09/2010
Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHIde) kaalumise kvaliteedi miinimumstandardite kohta ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2454/97 (CON/2010/67), ELT C 252, 18.9.2010, lk 1.
16/09/2010
Arvamus krediidiasutuste teatud kohustuste Iiri riigi garantii pikendamise kohta (CON/2010/71), Iirimaa, 16.9.2010.
09/09/2010
Arvamus Bank Gospodarstwa Krajowego tegevuse õigusraamistiku muutmise kohta  (CON/2010/70), Poola, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/5 hangete teostamise korra kehtestamise kohta, 27. juuli 2010  (EKP/2010/8), ELT L 238, 9.9.2010, lk 14.
26/08/2010
Arvamus täiendavate riigieelarve tasakaalu taastamise meetmete kohta (CON/2010/69), Rumeenia, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Itaalia keskpanga välisaudiitorite kohta, 23. august 2010  (EKP/2010/11), ELT C 233, 28.8.2010, lk 1.
28/08/2010
EKP otsus statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta, 19. august 2010  (EKP/2010/10), ELT L 226, 28.8.2010, lk 48.Täiendav teave
20/08/2010
Otsus EKP/2001/15.Mitteametlik konsolideeritud versioon [1a)-f)]. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. 20.8.2010.
18/08/2010
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega  (CON/2010/65), ELT C 223, 18.8.2010, lk 1.
17/08/2010
Määrus EKP/2001/18. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  17.8.2010.
12/08/2010
EKP otsus, 29. juuli 2010, teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2010/9), ELT L 211, 12.8.2010, lk 45.
09/08/2010
Arvamus riikliku statistika õigusaktide muutmise kohta (CON/2010/66), Rumeenia, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Arvamus hoiuste tagamise skeemi õigusraamistiku muutmise kohta (CON/2010/64), Poola, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Arvamus mitmete seaduste muutmise kohta seoses finantstasakaalu probleemide vähendamisega (CON/2010/62), Ungari, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Arvamus Българска народна банка [Bulgaaria keskpanga] nõukogu teatava pädevusvaldkonna kohta (CON/2010/61), Bulgaaria, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Arvamus reeglite rakendamise kohta, mis käsitlevad tasustamist asutustes ja kindlustusseltsides (CON/2010/63), Saksamaa, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Arvamus kohustusliku reservi raamistiku kohta (CON/2010/60), Eesti, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
29/07/2010
Arvamus Deutsche Bundesbank [Saksa keskpanga] riigiametnike teenistuskäigu kohta (CON/2010/59), Saksamaa, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
EKP määrus (EL) nr 674/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta, 23. juuli 2010  (EKP/2010/7), ELT L 196, 28.7.2010, lk 23.
26/07/2010
Arvamus riigi kulutuste piiramise kohta Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] osas (CON/2010/58), Itaalia, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Arvamus usaldatavusnõuete järelevalve ülekandmise kohta Austria finantsinspektsioonile (Austrian Financial Market Authority) (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Eestis, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Eesti jaoks  (CON/2010/52), ELT C 190, 14.7.2010, lk 1.
12/07/2010
Arvamus palgakärpeid sätestavate Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse muudatuste kohta (CON/2010/56), Ungari, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Arvamus Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] kui riigieelarvelistele asutustele makseteenuse pakkuja teabe andmise ja muude kohustuste kohta (CON/2010/55), Sloveenia, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Arvamus finantsstabiilsuse fondi asutamise kohta (CON/2010/54), Kreeka, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Arvamus lühikeseks müügi kitsenduste kohta  (CON/2010/53), Saksamaa, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
EKP soovitus, 1. juuli 2010, Euroopa Liidu Nõukogule, Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2010/6), ELT C 184, 8.7.2010, lk 1.
01/07/2010
Arvamus Banca Naţională a României personali tasustamise kohta (CON/2010/51), Rumeenia, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Arvamus riigi garantiide laiendamise kohta pankadele ja muudele asutustele ja riigi rekapitaliseerimiskava pikendamise kohta  (CON/2010/50), Rootsi, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Arvamus Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iiri keskpanga] ümberkorraldamise kohta (CON/2010/48), Iirimaa, 17.6.2010.
17/06/2010
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] õiguse kohta koguda teavet Rootsi väärtpaberite emiteerijatelt (CON/2010/49), Rootsi, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Arvamus tagatud võlakirjade (Pfandbriefe) seaduse muutmise kohta (CON/2010/47), Saksamaa, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Arvamus pangandusseaduse mitmete sätete muutmise kohta (CON/2010/46), Sloveenia, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Arvamus finantsstabiilsuse korra muutmise kohta (CON/2010/45), Taani, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Suunis EKP/2008/18. Mitteametlik konsolideeritud tekst [4a)-b)], mille on koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus  28.5.2010.
21/05/2010
Arvamus Banque de France (Prantsusmaa keskpangaga) seotud teatavate sätete kohta  (CON/2010/44), Prantsusmaa, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Arvamus statistika, piiriülese sularaha liikumise ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) pädevuse kohta  (CON/2010/43), Bulgaaria, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
EKP otsus väärtpaberituruprogrammi loomise kohta, 14. mai 2010 (EKP/2010/5), ELT L 124, 20.5.2010, lk 8.
18/05/2010
Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] varade õigusliku seisundi, juhatuse liikmete ametiaja ja tasustamise, teiste riikide keskpankade välisvaluutareservi puutumatuse ja Leedu keskpanga aastaaruannete kohta (CON/2010/42), Leedu, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Arvamus valitsussektori võla emiteerimise, levitamise ja tagasiostuga seotud õiguste ja kohustuste üleandmise kohta (CON/2010/39), Küpros, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Arvamus asutuste ja kindlustusseltside hüvitisskeemide kohta  (CON/2010/41), Saksamaa, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi ja Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] vahel sõlmitud kahepoolse laenulepingu kohta (CON/2010/40), Austria, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
EKP otsus Kreeka Vabariigile antavate ühendatud kahepoolsete krediitide haldamise ja otsuse EKP/2007/7 muutmise kohta, 10. mai 2010  (EKP/2010/4), ELT L 119, 13.5.2010, lk 24.
12/05/2010
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 21. aprill 2010, TARGET2-Securities kohta  (EKP/2010/2), ELT L 118, 12.5.2010, lk 65.
11/05/2010
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 6. mai 2010, ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turustatavate võlainstrumentide kõlblikkusega  (EKP/2010/3), ELT L 117, 11.5.2010, lk 102.
07/05/2010
Arvamus uute müntide ja pangatähtede nimiväärtuste kohta (CON/2010/38), Rootsi, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Arvamus Narodowy Bank Polski presidendi ameti jätkuvuse tagamise eeskirjade muutmise kohta (CON/2010/37), Poola, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Arvamus seaduseelnõu kohta, millega taastatakse õiglased maksud ja käsitletakse maksudest kõrvalhoidmist (CON/2010/36), Kreeka, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Arvamus täiendavate finantsstabiilsust tagavate meetmete kohta Eestis (CON/2010/35), Eesti, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
23/04/2010
Arvamus liigset võlga võtnud isikute võlakorralduse kohta (CON/2010/34), Kreeka, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Arvamus eraõigusliku kindlustuse järelevalve kohta, eraõigusliku elukindlustuse tagatisfondi asutamise ja muude sätete kohta (CON/2010/33), Kreeka, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Arvamus muudatuste kohta reeglites, mis käsitlevad Narodowy Bank Polski [Poola keskpanga] valuutariski eraldisi (CON/2010/32), Poola, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Kehtivus lõppenud: EKP ametieeskirjade osa 0 eetikaraamistiku kohta ELT C 104, 23.4.2010, lk 3.
23/04/2010
Kehtivus lõppenud: EKP juhatuse liikmete täiendav eetikakoodeks ELT C 104, 23.4.2010, lk 8.
22/04/2010
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames  (CON/2010/28), ELT C 103, 22.4.2010, lk 1.Täiendav teave
13/04/2010
Arvamus krediidi- ja finantseerimisasutuste seaduse muutmise kohta seoses täiendavate finantsturu stabiliseerimismeetmetega (CON/2010/31), Ungari, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Arvamus Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iirimaa keskpanga] restruktureerimise kohta (CON/2010/30), Iirimaa, 7.4.2010.
06/04/2010
Arvamus valitsuse poolt pankadele ja teistele institutsioonidele antud tagatiste pikendamise kohta (CON/2010/29), Rootsi, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega  (CON/2010/23), ELT C 87, 1.4.2010, lk 1.
29/03/2010
Arvamus uue õigusraamistiku kohta, mis käsitleb Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] ja selle otsuseid tegevate organite usaldusväärsust ja korruptsiooni vältimist (CON/2010/27), Sloveenia, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb riigi kapitaliinvesteeringuid hoipankades (CON/2010/26), Soome, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Arvamus sõltumatuse, konfidentsiaalsuse ja keskpanga poolse rahastamise keelu kohta (CON/2010/25), Bulgaaria, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Arvamus 7päevase hoiustamise võimaluse loomise kohta (CON/2010/18), Läti, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Arvamus Danmarks Nationalbank [Taani keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses statistika tegemiseks vajaliku teabe kogumise pädevusega (CON/2010/24), Taani, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 4. märts 2010 (EKP/2010/1), ELT L 63, 12.3.2010, lk 22.
12/03/2010
Arvamus Austria osa kohta IMFi vaesuse vähendamise ja majanduskasvu fondis (CON/2010/22), Austria, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2010/19), ELT C 58, 10.3.2010, lk 3.Täiendav teave
08/03/2010
Arvamus õigusraamistiku muudatuste kohta, mis puudutavad majanduse likviidsuse suurendamist vastumeetmena rahvusvahelisele finantskriisile (CON/2010/21), Kreeka, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Arvamus Eesti Panga seaduse ja põhikirja muutmise kohta (CON/2010/20), Eesti, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
23/02/2010
Arvamus euro kasutusele võtmise ettevalmistamise kohta (CON/2010/16), Eesti, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
23/02/2010
Arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja sõltumatu statistikaameti asutamise kohta (CON/2010/17), Kreeka, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Arvamus Iiri kahepoolse laenulepingu kohta IMFga (CON/2010/15), Iirimaa, 9.2.2010.
27/01/2010
Arvamus erimenetluse kohta, mille Banca Naţională a României [Rumeenia keskpank] algatab raskustes krediidiasutustele (CON/2010/12), Rumeenia, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Arvamus meetmete kohta, mida võetakse ettevõtetele antavate pangalaenude toetamiseks (CON/2010/14), Poola, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] IMFi liikmelisusega seotud ülesannete kohta (CON/2010/13), Ungari, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ  (CON/2010/6), ELT C 19, 26.1.2010, lk 1.Täiendav teave
21/01/2010
Arvamus riigipoolse rekapitaliseerimise kava teise pikendamise kohta (CON/2010/11), Rootsi, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta, 4. detsember 2009  (EKP/2009/23), ELT L 16, 21.1.2010, lk 6.
20/01/2010
Arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste kohta, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus  (CON/2010/5), ELT C 13, 20.1.2010, lk 1.Täiendav teave
18/01/2010
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] ülesannete ning finantsinspektsiooni struktuuri ja õigusliku staatuse kohta ja finantsstabiilsuse nõukogu asutamise kohta (CON/2010/10), Ungari, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Arvamus hoiupankade ühinemise kohta (CON/2010/9), Soome, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Arvamus krediidiasutustele võlgnetavate ettevõtluslaenude restruktureerimise ja maksehäirekeskuse andmete töötlemise kohta (CON/2010/8), Kreeka, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
EKP otsus müntide emissiooni 2010. aasta mahu heakskiitmise kohta, 10. detsember 2009 (EKP/2009/25), ELT L 7, 12.1.2010, lk 21.
08/01/2010
Arvamus panga- ja kindlustuslitsentside andmise ja järelevalveasutuste ühendamise kohta (CON/2010/4), Prantsusmaa, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Arvamus pangandus- ja finantssektori ettevõtete suhtes kohaldatavate abimeetmete, finantssektori ja -teenuste järelevalve ning Belgia keskpanga põhikirja kohta (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
09/01/2010
EKP 14. juuli 2006. aasta suunise EKP/2006/9 (euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala) parandus ja EKP 19. juuni 2008. aasta suunise EKP/2008/4 (millega muudetakse suunist EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala) parandus ELT L 6, 9.1.2010, lk 46.
07/01/2010
Arvamus pangandus- ja finantsõigusaktidega seotud teatavate meetmete kohta (CON/2010/3), Prantsusmaa, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Arvamus riikliku statistika tegemise uue õigusraamistiku kohta (CON/2010/2), Eesti, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
05/01/2010
Arvamus euro ja forindi pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kohta Ungaris (CON/2010/1), Ungari, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language