2010

29/12/2010
Απόφαση της EKT, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2009/25 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010  (EKT/2010/32), EE  L 343 της 29.12.2010, σ. 78.
29/12/2010
Απόφαση ΕΚΤ/2009/25. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010.
22/12/2010
Γνώμη σχετικά με την επέκταση της στήριξης του Δημοσίου και μέτρα αναδιάρθρωσης κεφαλαίων όσον αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την επιφύλαξη απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CON/2010/95), Πολωνία, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Γνώμη σχετικά με την εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και τις νομοθετικές αρμοδιότητες του προέδρου της (CON/2010/94), Ουγγαρία, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2010/30), EE  L 336 της 21.12.2010, σ. 63.
20/12/2010
Γνώμη σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα και την παράταση του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων (CON/2010/93), Σουηδία, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Γνώμη σχετικά με την έκτακτη σταθεροποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2010/92), Ιρλανδία, 17.12.2010.
15/12/2010
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2010/22), EE  L 330 της 15.12.2010, σ. 14.
14/12/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CON/2010/82), EE  C 337 της 14.12.2010, σ. 1.
13/12/2010
Γνώμη σχετικά με το διορισμό και την παύση μελών του νομισματικού συμβουλίου και με τις αποδοχές των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ουγγαρία, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2010/90), Μάλτα, 13.12.2010.
09/12/2010
Γνώμη σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου και του τακτικού αποθεματικού της Banque de France (CON/2010/88), Γαλλία, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Γνώμη σχετικά με ορισμένες νέες διατάξεις για την κυκλοφορία μετρητών (CON/2010/89), Σλοβακία, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά με την επιβολή κυρώσεων λόγω μη προστασίας των τραπεζογραμματίων και των νομισμάτων ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (CON/2010/87), Ελλάδα, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
04/12/2010
Απόφαση της ΕΚΤ της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2011 (EKT/2010/25), EE  L 318 της 4.12.2010, σ. 52.
03/12/2010
Γνώμη σχετικά με την προσωρινή συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις κατά τη διενέργεια πράξεων χρηματοπιστωτικής εξυγίανσης ή διάσωσης αυτών (CON/2010/86), Ρουμανία, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Γνωμη σχετικά με την επικύρωση ή την εφαρμογή συμφωνίας για τις υπηρεσίες ταχυδρομικών πληρωμών (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση τραπεζών (CON/2010/83), Γερμανία, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο περί ελάχιστων αποθεματικών (CON/2010/84), Εσθονία, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Γνώμη σχετικά με εταιρείες κτηματικής πίστης (CON/2010/81), Πολωνία, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και με τον προϋπολογισμό (CON/2010/80), Πορτογαλία, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2010/79), Βουλγαρία, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας όσον αφορά τις δανειακές απαιτήσεις (CON/2010/78), Λουξεμβούργο, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Απόφαση της EKT της 2ας Νοεμβρίου 2010 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (EKT/2010/19), EE  L 290 της 6.11.2010, σ. 53.
05/11/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα (CON/2010/77), Λεττονία, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του Συντάγματος και του νόμου περί νομοθεσίας όσον αφορά τις νομοθετικές αρμοδιότητες της Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Ουγγαρία, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2010/75), Ιρλανδία, 2.11.2010.
30/10/2010
Απόφαση της EKT της 26ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία  (EKT/2010/18), EE  L 285 της 30.10.2010, σ. 37.
18/10/2010
Γνώμη σχετικά με την αύξηση στην Αυστρία του πιστωτικού ορίου των Νέων Συμφωνιών Δανεισμού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2010/74), Αυστρία, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Απόφαση της EKT, της 14ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης  (EKT/2010/17), EE  L 275 της 20.10.2010, σ. 10.
19/10/2010
Σύσταση της EKT, της 8ης Οκτωβρίου 2010, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Eesti Pank  (EKT/2010/16), EE  C 282 της 19.10.2010, σ. 1.
15/10/2010
Γνώμη σχετικά με δυο προτάσεις κανονισμών για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (CON/2010/72), EE  C 278 της 15.10.2010, σ. 1.
14/10/2010
Γνωμη σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2010/73), Κύπρος, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
11/08/2010
Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2010/68), Ουγγαρία, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Απόφαση της EKT της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (EKT/2010/14), EE  L 267 της 9.10.2010, σ. 1.
09/10/2010
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2010/13), EE  L 267 της 9.10.2010, σ. 21.
05/10/2010
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (EKT/2010/12), EE  L 261 της 5.10.2010, σ. 6.
28/09/2010
Απόφαση της EKT της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαχείριση δανείων του ΕΤΧΣ προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (EKT/2010/15), EE  L 253 της 28.9.2010, σ. 58.
18/09/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εκτέλεσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των συντελεστών στάθμισης του ΕνΔΤΚ και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2454/97 της Επιτροπής  (CON/2010/67), EE  C 252 της 18.9.2010, σ. 1.
16/09/2010
Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2010/71), Ιρλανδία, 16.9.2010.
09/09/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τη λειτουργία της Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Πολωνία, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Απόφαση της EKT της 27ης Ιουλίου 2010 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2010/8), EE  L 238 της 9.9.2010, σ. 14.
26/08/2010
Γνώμη σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας (CON/2010/69), Ρουμανία, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Σύσταση της ΕΚΤ της 23ης Αυγούστου 2010 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia (EKT/2010/11), EE  C 233 της 28.8.2010, σ. 1.
28/08/2010
Απόφαση της EKT της 19ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (EKT/2010/10), EE  L 226 της 28.8.2010, σ. 48.Πρόσθετες πληροφορίες
20/08/2010
Απόφαση ΕΚΤ/2001/15. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [2a)-f)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  20.8.2010.
18/08/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών (CON/2010/65), EE  C 223 της 18.8.2010, σ. 1.
17/08/2010
Κανονισμός ΕΚΤ/2001/18. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  17.8.2010.
12/08/2010
Απόφαση της EKT της 29ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών (EKT/2010/9), EE  L 211 της 12.8.2010, σ. 45.
09/08/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί επίσημων στατιστικών (CON/2010/66), Ρουμανία, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου που διέπει το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2010/64), Πολωνία, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις διαφόρων νόμων όσον αφορά τον περιορισμό της χρηματοοικονομικής αστάθειας (CON/2010/62), Ουγγαρία, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Γνώμη σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Βουλγαρία, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Γνώμη σχετικά με διατάξεις εφαρμογής που αφορούν συστήματα αποζημίωσης ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών στη Γερμανία (CON/2010/63), Γερμανία, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο περί ελάχιστων αποθεματικών (CON/2010/60), Εσθονία, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Γνώμη σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Γερμανία, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 674/2010 της EKT της 23ης Ιουλίου 2010 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες  (EKT/2010/7), EE  L 196 της 28.7.2010, σ. 23.
26/07/2010
Γνώμη σχετικά με τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών όσον αφορά την Banca d’Italia (CON/2010/58), Ιταλία, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση καθηκόντων προληπτικής εποπτείας στην αρχή χρηματοπιστωτικής αγοράς της Αυστρίας (CON/2010/57), Αυστρία, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά την Εσθονία (CON/2010/52), EE  C 190 της 14.7.2010, σ. 1.
12/07/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Magyar Nemzeti Bank με τις οποίες θεσπίζονται μειώσεις μισθών (CON/2010/56), Ουγγαρία, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Γνώμη σχετικά με την παροχή πληροφοριών και άλλες υποχρεώσεις της Banka Slovenije ως παρόχου υπρεσιών πληρωμής για χρήστες του προϋπολογισμού  (CON/2010/55), Σλοβενία, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Γνώμη σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2010/54), Ελλάδα, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
08/07/2010
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις ανοικτές πωλήσεις (CON/2010/53), Γερμανία, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Σύσταση της Ευρωπαϊκης Κεντρικης Τράπεζας, της 1ης Ιουλίου 2010, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska  (EKT/2010/6), EE  C 184 της 8.7.2010, σ. 1.
01/07/2010
Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banca Naţională a României (CON/2010/51), Ρουμανία, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Γνώμη σχετικά με την παράταση των κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα και του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων  (CON/2010/50), Σουηδία, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ιρλανδία, 17.6.2010.
17/06/2010
Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα της Sveriges Riksbank να συλλέγει πληοροφορίες από σουηδούς εκδότες τίτλων  (CON/2010/49), Σουηδία, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τις καλυμμένες ομολογίες (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Γερμανία, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις διαφόρων διατάξεων του τραπεζικού νόμου (CON/2010/46), Σλοβενία, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καθεστώτος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2010/45), Δανία, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/18. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [4 a)-b)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010.
21/05/2010
Γνώμη σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν την Banque de France (CON/2010/44), Γαλλία, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Γνώμη σχετικά με στατιστικά στοιχεία, διασυνοριακές κινήσεις ρευστών διαθεσίμων και με τις αρμοδιότητες της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Βουλγαρία, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Απόφαση της EKT της 14ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για τις αγορές τίτλων (EKT/2010/5), EE  L 124 της 20.5.2010, σ. 8.
18/05/2010
Γνώμη σχετικά με το νομικό καθεστώς των στοιχείων του ενεργητικού της Lietuvos bankas, τη θητεία και την αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προστασία των συναλλαγματικών διαθεσίμων αλλοδαπών κεντρικών τραπεζών και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Lietuvos bankas (CON/2010/42), Λιθουανία, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Γνώμη σχετικά με τη μεταφορά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν την έκδοση, διάθεση και αποπληρωμή του δημόσιου χρέους (CON/2010/39), Κύπρος, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
14/05/2010
Γνώμη σχετικά με συστήματα αποζημίωσης ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών (CON/2010/41), Γερμανία, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Γνώμη σχετικά με διμερές δάνειο μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Αυστρία, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Απόφαση της EKT της 10ης Μαΐου 2010, σχετικά με τη διαχείριση συγκεντρούμενων διμερών δανείων προς όφελος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2007/7  (EKT/2010/4), EE  L 119 της 13.5.2010, σ. 24.
12/05/2010
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 21ης Απριλίου 2010 σχετικά με το Target2-Securities  (EKT/2010/2), EE  L 118 της 12.5.2010, σ. 65.
11/05/2010
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση  (EKT/2010/3), EE  L 117 της 11.5.2010, σ. 102.
07/05/2010
Γνώμη σχετικά με νέες ονομαστικές αξίες κερμάτων και τραπεζογραμματίων (CON/2010/38), Σουηδία, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των κανόνων που διασφαλίζουν τη συνέχιση της θητείας του προέδρου της Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Πολωνία, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36), Ελλάδα, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
26/04/2010
Γνώμη σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Εσθονία (CON/2010/35), Εσθονία, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2010/34), Ελλάδα, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
23/04/2010
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις  (CON/2010/33), Ελλάδα, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
21/04/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των κανόνων που διέπουν το σχηματισμό προβλέψεων της Narodowy Bank Polski έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου  (CON/2010/32), Πολωνία, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας EE  C 104 της 23.4.2010, σ. 3.
23/04/2010
Δεν ισχύει πλέον: Συμπληρωματικός κώδικας κριτηρίων δεοντολογίας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της EKT EE  C 104 της 23.4.2010, σ. 8.
22/04/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2010/28), EE  C 103 της 22.4.2010, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
13/04/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του νόμου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με την οποία εισάγονται περαιτέρω μέτρα σταθεροποίησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2010/31), Ουγγαρία, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Ιρλανδία, 7.4.2010.
06/04/2010
Γνώμη σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τραπεζικά και λοιπά ιδρύματα (CON/2010/29), Σουηδία, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών  (CON/2010/23), EE  C 87 της 1.4.2010, σ. 1.
29/03/2010
Γνώμη σχετικά την εφαρμογή νέου νομικού πλαισίου περί ακεραιότητας και πρόληψης της διαφθοράς στη Banka Slovenije και στα όργανα λήψης αποφάσεων αυτής (CON/2010/27), Σλοβενία, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου όσον αφορά την επένδυση κρατικών κεφαλαίων σε τράπεζες καταθέσεων (CON/2010/26), Φινλανδία, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία, την εμπιστευτικότητα και την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης (CON/2010/25), Βουλγαρία, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων επτά ημερών (CON/2010/18), Λεττονία, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Danmarks Nationalbank όσον αφορά την αρμοδιότητα συλλογής πληροφοριών για την κατάρτιση στατιστικών (CON/2010/24), Δανία, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 4ης Μαρτίου 2010 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2010/1), EE  L 63 της 12.3.2010, σ. 22.
12/03/2010
Γνώμη σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο καταπιστευτικό ταμείο του ΔΝΤ για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (CON/2010/22), Αυστρία, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2010/19), EE  C 58 της 10.3.2010, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
08/03/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2010/21), Ελλάδα, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
05/03/2010
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το καταστατικό της Eesti Pank (CON/2010/20), Εσθονία, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Γνώμη σχετικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2010/16), Εσθονία, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ανεξάρτητης στατιστικής αρχής (CON/2010/17), Ελλάδα, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
09/02/2010
Γνώμη σχετικά με τη διμερή συμφωνία δανεισμού μεταξύ της Ιρλανδίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (CON/2010/15), Ιρλανδία, 9.2.2010.
27/01/2010
Γνώμη σχετικά με την κίνηση διαδικασίας ειδικής διαχείρισης από την Banca Naţională a României όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα που τελούν σε οικονομική δυσπραγία (CON/2010/12), Ρουμανία, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις (CON/2010/14), Πολωνία, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Γνώμη σχετικά με τα καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank όσον αφορά τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2010/13), Ουγγαρία, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/ΕΚ  (CON/2010/6), EE  C 19 της 26.1.2010, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
21/01/2010
Γνώμη σχετικά με τη δεύτερη παράταση του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων (CON/2010/11), Σουηδία, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2009, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών  (EKT/2009/23), EE  L 16 της 21.1.2010, σ. 6.
20/01/2010
Γνώμη αναφορικά με τρεις προτάσεις κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (CON/2010/5), EE  C 13 της 20.1.2010, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
18/01/2010
Γνώμη σχετικά με τα καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank, τη διάρθρωση και το νομικό καθεστώς της εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και την ίδρυση συμβουλίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2010/10), Ουγγαρία, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Γνώμη σχετικά με την ενοποίηση των τραπεζών καταθέσεων  (CON/2010/9), Φινλανδία, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς  (CON/2010/8), Ελλάδα, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
12/01/2010
Απόφαση της ΕΚΤ της 10ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010 (EKT/2009/25), EE  L 7 της 12.1.2010, σ. 21.
08/01/2010
Γνώμη σχετικά με τη συγχώνευση των αδειοδοτικών και εποπτικών αρχών του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου (CON/2010/4), Γαλλία, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Γνώμη σχετικά με μέτρα ανάκαμψης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σχετικά με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Βέλγιο, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Γνώμη σχετικά με ορισμένα μέτρα για τη ρύθμιση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2010/3), Γαλλία, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Γνώμη σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο παραγωγής εθνικών στατιστικών (CON/2010/2), Εσθονία, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Γνώμη σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ουγγρικών φιορινιών και ευρώ (CON/2010/1), Ουγγαρία, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language