2010

29/12/2010
Решение на ЕЦБ от 22 декември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2009/25 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (ЕЦБ/2010/32), OВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 78..
29/12/2010
Решение ЕЦБ/2009/25. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 29.12.2010.
22/12/2010
Становище относно удължаването на срока на държавната помощ и мерките за рекапитализация за финансовите институции, съгласно решение на Европейската комисия (CON/2010/95), Полша, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Становище относно органа за финансов надзор на Унгария и относно законодателните правомощия на неговия председател (CON/2010/94), Унгария, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Насоки на ЕЦБ от 13 декември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2010/30), OВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 63..
20/12/2010
Становище относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/93), Швеция, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Становище относно стабилизирането на кредитни институции при криза (CON/2010/92), Ирландия, 17.12.2010.
15/12/2010
Отменено: Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно процедурата по акредитация за качество на производителите на евробанкноти  (ЕЦБ/2010/22), OВ L 330, 15.12.2010 г., стр. 14..
14/12/2010
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг  (CON/2010/82), OВ C 337, 14.12.2010 г., стр. 1..
13/12/2010
Становище относно назначаването и освобождаването на членове на Паричния съвет и относно възнаграждението на членовете на надзорния съвет на Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Унгария, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Становище относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (CON/2010/90), Малта, 13.12.2010.
09/12/2010
Становище относно увеличаването на капитала и законовите резерви на Banque de France (CON/2010/88), Франция, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Становище относно някои нови разпоредби за паричното обращение в брой (CON/2010/89), Словакия, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Становище относно проверките за истинност и годност и връщането в обращение на евробанкноти и относно санкциите за неизпълнение на задължението за защита на евробанкнотите и монетите срещу фалшифициране (CON/2010/87), Гърция, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Решение на ЕЦБ от 29 ноември 2010 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2011 г. (ЕЦБ/2010/25), OВ L 318, 4.12.2010 г., стр. 52..
03/12/2010
Становище относно временното притежаване на акции от кредитни институции в процеса на финансово оздравяване или операции за спасяване на предприятия (CON/2010/86), Румъния, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Становище относно ратифицирането или прилагането на Споразумението за услугите по пощенските плащания (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Становище относно преструктурирането на банки (CON/2010/83), Германия, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Становище относно рамката за минималните резерви (CON/2010/84), Естония, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Становище относно спомагателните каси за жилищно строителство (CON/2010/81), Полша, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Становище относно възнагражденията на служителите на централната банка на Португалия (Banco de Portugal) и относно бюджета  (CON/2010/80), Португалия, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Становище относно ограничаване на плащанията в брой (CON/2010/79), България, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
05/11/2010
Становище относно изменения на законодателството за финансовите обезпечения по отношение на вземанията по кредити (CON/2010/78), Люксембург, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Решение на ЕЦБ от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2010/19), OВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 53..
05/11/2010
Становище относно изменения на рамката за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2010/77), Латвия, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Становище относно изменения на Конституцията и относно Закона за законодателството във връзка със законодателните правомощия на Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Унгария, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции  (CON/2010/75), Ирландия, 2.11.2010.
30/10/2010
Решение на ЕЦБ от 26 октомври 2010 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Естония  (ЕЦБ/2010/18), OВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 37..
18/10/2010
Становище относно увеличение на новото споразумение с Международния валутен фонд за получаване на кредити (CON/2010/74), Австрия, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Решение на ЕЦБ от 14 октомври 2010 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране  (ЕЦБ/2010/17), OВ L 275, 20.10.2010 г., стр. 10..
19/10/2010
Препоръка на ЕЦБ от 8 октомври 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank  (ЕЦБ/2010/16), OВ C 282, 19.10.2010 г., стр. 1..
15/10/2010
Становище относно две предложения за регламенти относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната  (CON/2010/72), OВ C 278, 15.10.2010 г., стр. 1..
14/10/2010
Становище относно законодателна рамка, позволяваща на кредитните институции да емитират обезпечени облигации (CON/2010/73), Кипър, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2010/68), Унгария, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Решение на ЕЦБ от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2010/14), OВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1..
09/10/2010
Насоки на ЕЦБ от 16 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2010/13), OВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 21..
05/10/2010
Насоки на ЕЦБ от 15 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2010/12), OВ L 261, 5.10.2010 г., стр. 6..
28/09/2010
Решение на ЕЦБ от 21 септември 2010 година относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/15), OВ L 253, 28.9.2010 г., стр. 58..
18/09/2010
Становище относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията (CON/2010/67), OВ C 252, 18.9.2010 г., стр. 1..
16/09/2010
Становище относно удължаване на срока на държавната гаранция на Ирландия за някои задължения на кредитни институции (CON/2010/71), Ирландия, 16.9.2010.
09/09/2010
Становище относно изменения на правната рамка за дейността на Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Полша, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Решение на ЕЦБ от 27 юли 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2010/8), OВ L 238, 9.9.2010 г., стр. 14..
26/08/2010
Становище относно допълнителни мерки за възстановяването на бюджетния баланс (CON/2010/69), Румъния, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Препоръка на ЕЦБ от 23 август 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2010/11), OВ C 233, 28.8.2010 г., стр. 1..
28/08/2010
Решение на ЕЦБ от 19 август 2010 година относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2010/10), OВ L 226, 28.8.2010 г., стр. 48..
20/08/2010
Решение ЕЦБ/2001/15. Неофициален консолидиран текст [1a)-f)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  20.8.2010.
18/08/2010
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията  (CON/2010/65), OВ C 223, 18.8.2010 г., стр. 1..
17/08/2010
Регламент ЕЦБ/2001/18. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  17.8.2010.
12/08/2010
Решение на ЕЦБ от 29 юли 2010 година относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2010/9), OВ L 211, 12.8.2010 г., стр. 45..
09/08/2010
Становище относно изменения на законодателството за официалната статистика (CON/2010/66), Румъния, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Становище относно изменения на правната рамка за схемата за гарантиране на депозити (CON/2010/64), Полша, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Становище относно изменения на различни закони, свързани с намаляването на финансовите дисбаланси (CON/2010/62), Унгария, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Становище относно някои правомощия на управителния съвет на Българската народна банка (CON/2010/61), България, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
05/08/2010
Становище относно правила по прилагането на системите за възнаграждение в институции и застрахователни дружества (CON/2010/63), Германия, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Становище относно рамката за минималните резерви (CON/2010/60), Естония, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Становище относно професионалното развитие на държавните служители на Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Германия, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Регламент (ЕС) № 674/2010 на ЕЦБ от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2010/7), OВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 23..
26/07/2010
Становище относно съкращаването на публичните разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2010/58), Италия, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Становище относно прехвърлянето на задачи, свързани с пруденциалния надзор, на Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), Австрия, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Естония и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Естония (CON/2010/52), OВ C 190, 14.7.2010 г., стр. 1..
12/07/2010
Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank въвеждащи намаления на възнагражденията (CON/2010/56), Унгария, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Становище относно предоставянето на информация и други задължения на Banka Slovenije като доставчик на платежни услуги за субекти на бюджетна издръжка (CON/2010/55), Словения, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Становище относно създаването на Фонд за финансова стабилност (CON/2010/54), Гърция, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Становище относно ограничения на късите продажби (CON/2010/53), Германия, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Препоръка на ЕЦБ от 1 юли 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2010/6), OВ C 184, 8.7.2010 г., стр. 1..
01/07/2010
Становище относно възнаграждението на служителите на Banca Naţională a României (CON/2010/51), Румъния, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Становище относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/50), Швеция, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Становище относно преструктурирането на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ирландия, 17.6.2010.
17/06/2010
Становище относно правото на Sveriges Riksbank да събира информация от шведски емитенти на ценни книжа (CON/2010/49), Швеция, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Становище относно изменения на Закона за обезпечените облигации (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Германия, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Становище относно изменения на някои разпоредби от Закона за банките (CON/2010/46), Словения, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Становище относно изменения на режима на финансова стабилност (CON/2010/45), Дания, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Насоки ЕЦБ/2008/18. Неофициален консолидиран текст [4 a) - b)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.5.2010.
21/05/2010
Становище относно някои разпоредби, отнасящи се до Banque de France (CON/2010/44), Франция, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Становище относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка (CON/2010/43), България, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
20/05/2010
Решение на ЕЦБ от 14 май 2010 година за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/5), OВ L 124, 20.5.2010 г., стр. 8..
18/05/2010
Становище относно правния статут на активите на Lietuvos bankas, мандата и възнаграждението на членовете на Съвета, неприкосновеността на валутните резерви на чуждестранни централни банки и годишните финансови отчети на Lietuvos bankas (CON/2010/42), Литва, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Становище относно прехвърлянето на права и задължения по отношение на емитирането, разпределянето и изкупуването на публичен дълг (CON/2010/39), Кипър, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Становище относно системите за възнаграждение в кредитните и финансови институции и в застрахователните компании (CON/2010/41), Германия, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Становище относно двустранния заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Австрия, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Решение на ЕЦБ от 10 май 2010 година относно управлението на пакет от двустранни заеми в полза на Република Гърция и за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 (ЕЦБ/2010/4), OВ L 119, 13.5.2010 г., стр. 24..
12/05/2010
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 21 април 2010 година относно TARGET2 — Securities  (ЕЦБ/2010/2), OВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 65..
11/05/2010
Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 май 2010 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2010/3), OВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 102..
07/05/2010
Становище относно нови деноминации на монети и банкноти (CON/2010/38), Швеция, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Становище относно изменение на правилата, осигуряващи непрекъснатост на мандата на председателя на Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Полша, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Становище относно проектозакон за възстановяване на справедливостта на данъчното облагане и избягването на данъци (CON/2010/36), Гърция, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Становище относно допълнителните мерки за финансова стабилност в Естония (CON/2010/35), Естония, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2010/34), Гърция, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Становище относно надзора върху частното застраховане, създаването на гаранционен фонд за частно животозастраховане и други разпоредби (CON/2010/33), Гърция, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Становище относно изменение на правилата, уреждащи провизията на Narodowy Bank Polski срещу валутен риск (CON/2010/32), Полша, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Отменено: Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка  OВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 3..
23/04/2010
Отменено: Допълнителен кодекс за Етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  OВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 8..
22/04/2010
Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (CON/2010/28), OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
13/04/2010
Становище относно изменение на Закона за кредитните институции и финансовите предприятия, с което се въвеждат допълнителни мерки за стабилизиране на финансовите пазари (CON/2010/31), Унгария, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Становище относно преструктурирането на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Ирландия, 7.4.2010.
06/04/2010
Становище относно удължаване на срока на държавните гаранции за банки и други институции (CON/2010/29), Швеция, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/23), OВ C 87, 1.4.2010 г., стр. 1..
29/03/2010
Становище относно нова правна рамка за почтеност и предотвратяване на корупция по отношение на нейното прилагане към Banka Slovenije и нейните органи за вземане на решения (CON/2010/27), Словения, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Становище относно проектозакон за държавна капиталова инвестиция в спестовни банки (CON/2010/26), Финландия, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Становище относно независимостта, поверителността и забраната за парично финансиране (CON/2010/25), България, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
23/02/2010
Становище относно въвеждането на седемдневно депозитно улеснение (CON/2010/18), Латвия, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Становище относно изменение на Закона за Danmarks Nationalbank по отношение на правомощието за събиране на информация за съставянето на статистика (CON/2010/24), Дания, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Насоки на ЕЦБ от 4 март 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2010/1), OВ L 63, 12.3.2010 г., стр. 22..
12/03/2010
Становище относно вноската на Австрия във Фонда за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на МВФ (CON/2010/22), Австрия, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2010/19), OВ C 58, 10.3.2010 г., стр. 3..Допълнителна информация
08/03/2010
Становище относно измененията в правната рамка за увеличаване на ликвидността в икономиката в резултат на влиянието на международната финансова криза (CON/2010/21), Гърция, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Становище относно изменения на Закона и Устава на Eesti Pank (CON/2010/20), Естония, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Становище относно подготовката за въвеждане на еврото (CON/2010/16), Естония, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Становище относно създаването на гръцка статистическа система и независим статистически орган (CON/2010/17), Гърция, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Становище относно двустранно споразумение за заем на Ирландия с Международния валутен фонд (CON/2010/15), Ирландия, 9.2.2010.
27/01/2010
Становище относно процедурата на специалната администрация, която се стартира от Banca Naţională a României за кредитни институции в затруднение (CON/2010/12), Румъния, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Становище относно мерки за подпомагане на банковото кредитиране на предприятия (CON/2010/14), Полша, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, свързани с членството на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2010/13), Унгария, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО (CON/2010/6), OВ C 19, 26.1.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
21/01/2010
Становище относно повторно удължаване на срока на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/11), Швеция, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Насоки на ЕЦБ от 4 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари  (ЕЦБ/2009/23), OВ L 16, 21.1.2010 г., стр. 6..
20/01/2010
Становище относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/5), OВ C 13, 20.1.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
18/01/2010
Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, структурата и правния статут на унгарския орган за финансов надзор, и създаването на Съвет за финансова стабилност (CON/2010/10), Унгария, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Становище относно консолидацията на спестовни банки (CON/2010/9), Финландия, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Становище относно преструктурирането на бизнес и професионални дългове, дължими на кредитни институции, и относно обработката на данни на кредитната служба (CON/2010/8), Гърция, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Решение на ЕЦБ от 10 декември 2009 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (ЕЦБ/2009/25), OВ L 7, 12.1.2010 г., стр. 21..
08/01/2010
Становище относно сливането на органите за лицензиране и надзор на банки и застрахователни дружества (CON/2010/4), Франция, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Становище относно мерките за възстановяване, които се прилагат за предприятия от банковия и финансов сектор, относно надзора над финансовия сектор и финансовите услуги и относно устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Белгия, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Становище относно някои мерки касаещи банковото и финансово регулиране (CON/2010/3), Франция, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Становище относно нова правна рамка за изготвянето на национална статистика (CON/2010/2), Естония, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Становище относно възпроизвеждането на форинти — банкноти и монети, и на евробанкноти и евромонети (CON/2010/1), Унгария, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language