Menu

ECB/2010/10

  1. Besluit van de ECB van 19 augustus 2010 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2010/10), PB L 226 van 28.8.2010, blz. 48.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Kennisgeving van de ECB betreffende het opleggen van sancties wegens inbreuken op statistische rapportageverplichtingen inzake de balans, PB C 195 van 31.7.2004, blz. 8.