ECB/2010/5

  1. Rozhodnutie ECB zo 14. mája 2010 o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2010/5), Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2010, s. 8.