ЕЦБ/2010/5

  1. Решение на ЕЦБ от 14 май 2010 година за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/5), OВ L 124, 20.5.2010 г., стр. 8..