CON/2010/28

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite  (CON/2010/28), Ú. v. EÚ C 103, 22. 4. 2010, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady (EÚ) č. …/…., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite (KOM(2010)53)