Menu

CON/2010/28

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu  (CON/2010/28), Dz.U. C 103 z 22.4.2010, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady (UE) nr .../.... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (KOM(2010)53)