Menu

CON/2010/19

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2010/19), OВ C 58, 10.3.2010 г., стр. 3..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета от 16 февруари 2010 годинa oтносно назначаването на заместник-председателя на Европейската централна банка