Menu

CON/2010/5

 1. Становище относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/5), OВ C 13, 20.1.2010 г., стр. 1..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган (COM(2009) 501)
    
   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (COM(2009) 502)
    
   Предложение за регламент на европейския Парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (COM(2009) 503)