2009

31/12/2009
Beslut ECB/2001/16. Inofficiell konsoliderad version [2 a)-e)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 31.12.2009.
31/12/2009
Beslut ECB/2006/17. Inofficiell konsoliderad version [19a)-e)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 31.12.2009.
31/12/2009
Riktlinje ECB/2006/16. Inofficiell konsoliderad version [18 a)-e)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 31.12.2009.
29/12/2009
ECB:s beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut (ECB/2009/29), EUT L 348, 29.12.2009, s. 57.
29/12/2009
ECB:s riktlinje av den 14 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2009/28), EUT L 348, 29.12.2009, s. 75.
22/12/2009
ECB:s beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2009/27), EUT L 339, 22.12.2009, s. 55.
18/12/2009
ECB:s rekommendation av den 14 december 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (ECB/2009/26), EUT C 308, 18.12.2009, s. 1.
16/12/2009
ECB:s riktlinje av den 10 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2008/18 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2009/24), EUT L 330, 16.12.2009, s. 95.
10/12/2009
Yttrande om en förlängning av Österrikes garantier till förmån för interbankmarknaden (CON/2009/99), Österrike, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Yttrande om Banka Slovenijes behörighet avseende Sloveniens medlemskap i IMF (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Yttrande om de allmänna affärsvillkoren samt de driftstekniska förutsättningarna för leverantörer av clearingtjänster i ungerska betalningssystem (CON/2009/98), Ungern, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
25/06/2009
Yttrande om ändringar av de finansiella stödåtgärderna till förmån för kreditinstitut (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
27/11/2009
Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2009/97), Tyskland, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (CON/2009/95), EUT C 284, 25.11.2009, s. 6.Ytterligare information
25/11/2009
Yttrande om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91), EUT C 284, 25.11.2009, s. 1.Ytterligare information
16/11/2009
Yttrande om hur säkerheter ställda till Banco de España, andra nationella centralbanker i medlemsstaterna eller ECB kan realiseras (CON/2009/96), Spanien, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändring av direktiven 2004/39/EG och 2009/…/EG (CON/2009/81), EUT C 272, 13.11.2009, s. 1.Ytterligare information
12/11/2009
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (CON/2009/94), EUT C 291, 12.11.2009, s. 1.Ytterligare information
12/11/2009
Yttrande om villkor för, och tillvägagångssätt vid, stödåtgärder avseende finansiell stabilitet (CON/2009/93), Litauen, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett förslag till rådets beslut om att ge ECB särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (CON/2009/88), EUT C 270, 11.11.2009, s. 1.
04/11/2009
Yttrande om den förmånsrätt som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har till ställda panter (CON/2009/90), Belgien, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Yttrande om styrelsens sammansättning vid Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och medlemsskapet i den irländska finanstillsynsmyndigheten (CON/2009/89), Irland, 4.11.2009.
29/10/2009
Yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87), Ungern, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten och öka kreditinstituts konkurrenskraft (CON/2009/86), Österrike, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Yttrande om De Nederlandsche Banks tillsyn över clearing- och avvecklingstjänster (CON/2009/84), Nederländerna, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Yttrande om Národná banka Slovenskas oberoende (CON/2009/85), Slovakien, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Yttrande om Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2009/83), Litauen, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Yttrande om en förlängning av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
ECB:s beslut av den 6 oktober 2009 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), EUT L 274, 20.10.2009, s. 38.
17/10/2009
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 290/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2009/7) EUT L 273, 17.10.2009, s. 19.
14/10/2009
Yttrande över ett förslag till rådets förordning om införande av euron (Kodifierad version) (CON/2009/76), EUT C 246, 14.10.2009, s. 1.
09/10/2009
Yttrande om De Nederlandsche Banks engagemang i det monetära systemet Bonaire, Sint Eustatius och Saba (CON/2009/80), Nederländerna, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Yttrande om förlängd giltighet för förordning 2008:819 om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/79), Sverige, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
03/10/2009
ECB:s riktlinje av den 17 september 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2009/21), EUT L 260, 3.10.2009, s. 31.
01/10/2009
Yttrande om emission av särskilda statsobligationer till förmån för kreditinstitut (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Yttrande om den statliga revisionsmyndighetens granskning av Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litauen, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Yttrande om betalningstjänster (CON/2009/75), Slovakien, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Yttrande om en förlängning av den statliga garantin för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/73), Belgien, 23.9.2009.
24/09/2009
Yttrande om det förfarande genom vilket chefen för Banque de France nomineras (CON/2009/74), Frankrike, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Yttrande om betalningstjänster (CON/2009/72), Rumänien, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Yttrande om Česká národní bankas tillsyn över konsumentkrediter (CON/2009/71), Tjeckien, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Yttrande om de konsekvenser som åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har för Banco de España  (CON/2009/70), Spanien, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 31 juli 2009 om statistik över den offentliga sektorns finanser (omarbetning)  (ECB/2009/20), EUT L 228, 1.9.2009, s. 25.
01/09/2009
Yttrande om avkastningen på statskassans avräkningskonto hos Banca d’Italia (CON/2009/69), Italien, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Yttrande om inrättandet av ett nationellt organ för tillgångsförvaltning (NAMA) (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
20/08/2009
Yttrande om att utöka Narodowy Bank Polskis rätt att bedriva värdepappershandel (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Yttrande om förbättrade mekanismer för avveckling av bankers åtaganden (CON/2009/65), Lettland, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Yttrande om en föreslagen ändring av regelverket för clearingverksamhet (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
ECB:s beslut av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2009/19), EUT L 202, 4.8.2009, s. 54.
04/08/2009
ECB:s riktlinje av den 17 juli 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2009/18), EUT L 202, 4.8.2009, s. 65.
27/07/2009
Yttrande om allmänhetens tillgång till information om högre tjänstemäns förmögenhet (CON/2009/64), Slovenien, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Yttrande om ett ändrat förslag till rättsregler om beskattningen av Banca d'Italias guldreserver (CON/2009/63), Italien, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Yttrande om en bankomstrukturering samt förstärkning av kreditinstitutens kapitalbas (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Beslut ECB/2003/14. Inofficiell konsoliderad version [1 a)-b)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 23.7.2009.
22/07/2009
ECB:s beslut av den 19 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2003/14 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd  (ECB/2009/17), EUT L 190, 22.7.2009, s. 11.
20/07/2009
Yttrande om tillvägagångssättet för att ändra litasens officiella växelkurs (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Yttrande om en beskattning av Banca d’Italias guldreserv  (CON/2009/59), Italien, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Yttrande om statliga kapitaltillskott till solventa banker (CON/2009/58), Sverige, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
04/07/2009
ECB:s beslut av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2009/16), EUT L 175, 4.7.2009, s. 18.
03/07/2009
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32) EUT L 173, 3.7.2009, s. 15.
02/07/2009
ECB:s beslut av den 25 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2008/20 vad gäller den mängd mynt som Österrike får ge ut under 2009  (ECB/2009/15), EUT L 172, 2.7.2009, s. 35.
02/07/2009
Beslut ECB/2008/20. Inofficiell konsoliderad version [10 a)-b)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 2.7.2009.
01/07/2009
ECB:s rekommendation av den 25 juni 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2009/14), EUT C 149, 1.7.2009, s. 1.
26/06/2009
Yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Yttrande om ytterligare åtgärder för att stabilisera finansmarknaden (CON/2009/54), Tyskland, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Yttrande om Latvijas Bankas vinstdisposition (CON/2009/53), Lettland, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2009/52), Tjeckien, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
ECB:s beslut av den 9 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), EUT L 151, 16.6.2009, s. 39.
11/06/2009
ECB:s rekommendation av den 5 juni 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2009/12), EUT C 132, 11.6.2009, s. 1.
05/06/2009
ECB:s riktlinje av den 28 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer  (ECB/2009/11), EUT L 139, 5.6.2009, s. 34.
05/06/2009
Yttrande om åtgärder för att öka insättningsgarantins effekt (CON/2009/51), Rumänien, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Yttrande om åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/49), Slovakien, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Yttrande om Banca Naţională a Românieis befogenheter att hjälpa nödlidande kreditinstitut (CON/2009/48), Rumänien, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella systemet (CON/2009/50), Tyskland, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
ECB:s riktlinje av den 7 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2009/9), EUT L 123, 19.5.2009, s. 94.
19/05/2009
ECB:s riktlinje av den 7 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2009/10), EUT L 123, 19.5.2009, s. 99.
18/05/2009
Yttrande om åtgärder som berör offentliganställdas löner med avseende på centralbanksoberoende (CON/2009/47), Lettland, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Yttrande om en utvidgning av Banque centrale du Luxembourgs tillsynsarbete genom ett utkast till lag om betalningstjänster, institut för elektroniska pengar samt slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Yttrande om de rättsregler som styr anställningsförhållandena hos Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Tyskland, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Yttrande om ändringar av Magyar Nemzeti Banks rättslig ram för att anpassa denna till nya förvaltningsrättsliga bestämmelser (CON/2009/44), Ungern, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Yttrande om ändringar av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans  (CON/2009/37), EUT C 106, 8.5.2009, s. 1.Ytterligare information
05/05/2009
Yttrande om liberaliseringen av korrespondentbankstjänster avseende betalningar i nationell valuta och om statistiska rapporteringskrav i samband med detta (CON/2009/43), Rumänien, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Yttrande om hur officiell statistik produceras och används i Rumänien (CON/2009/42), Rumänien, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Yttrande om Lietuvos bankas tillsyn över betalinstitut (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten i ekonomin (CON/2009/39), Grekland, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
ECB:s rekommendation av den 3 april 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), EUT C 93, 22.4.2009, s. 1.
22/04/2009
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 19 mars 2009 om att inrätta en styrelse för TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board)  (ECB/2009/6), EUT L 102, 22.4.2009, s. 12.
22/04/2009
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut (CON/2009/38), EUT C 93, 22.4.2009, s. 3.Ytterligare information
22/04/2009
Yttrande om ändringar av bankdirektivet och kapitalkravsdirektivet vad gäller banker som är dotterbolag till centrala institut, vissa poster av det egna kapitalet, stora exponeringar, tillsyn samt krishantering  (CON/2009/17), EUT C 93, 22.4.2009, s. 3.Ytterligare information
18/04/2009
ECB:s beslut av den 19 mars 2009 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2009/5), EUT L 100, 18.4.2009, s. 10.
16/04/2009
Yttrande om betalningstjänster och betalningssystem (CON/2009/36), Cypern, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Yttrande om Banco de Españas betalning av den föreslagna ökningen av Spaniens IMF-kvot (CON/2009/35), Spanien, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Yttrande om vissa ändringar i banklagen i samband med krisen på finansmarknaderna (CON/2009/34), Tjeckien, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Yttrande om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/30), Sverige, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
03/04/2009
Yttrande om en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2009/33), Italien, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Yttrande om nya åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/32), Litauen, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
ECB:s förordning (EG) nr 290/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag  (ECB/2009/7), EUT L 94, 8.4.2009, s. 75.
26/03/2009
Yttrande om ändringar i lagen om insättningsgaranti vad gäller omfattning samt betalningar (CON/2009/31), Lettland, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Yttrande om utvidgning av de åtgärder som kan vidtas i finanskriser (CON/2009/29), Belgien, 25.3.2009.
25/03/2009
Yttrande om förfaranderegler för statliga garantier för att bibehålla finansiell stabilitet (CON/2009/28), Ungern, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Yttrande om betaltjänster och betalsystem  (CON/2009/27), Slovenien, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Yttrande om ändring av reglerna för Lietuvos bankas vinstfördelning mot bakgrund av finanskrisen  (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Yttrande om en ändring till den statliga garanti som ska förhindra utflöde av likviditet (CON/2009/25), Belgien, 19.3.2009.
18/03/2009
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 mars 2009 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), EUT L 72, 18.3.2009, s. 21.
17/03/2009
Yttrande om åtgärder för ytterligare stabilisering av finansmarknaden  (CON/2009/24), Tyskland, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Yttrande om förvaltningen av statskassans avräkningskonto hos Banca d'Italia (CON/2009/23), Italien, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Yttrande om ändringar i regelverket för Bank Gospodarstwa Krajowego, som ska stärka dess roll i statliga program (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Yttrande om fondbörsen, central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2009/21), Cypern, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Yttrande om en utvidgning av insättningsgarantiernas tillämpningsområde (CON/2009/20), Cypern, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Yttrande om statligt övertagande och nytt kapital för vissa finansinstitut (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Yttrande om standarder för behandling av säsongsprodukter i det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/2009/14), EUT C 58, 12.3.2009, s. 1.Ytterligare information
09/03/2009
Yttrande om stödåtgärder för det finansiella systemet (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
ECB:s riktlinje av den 19 december 2008 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning)  (ECB/2008/31), EUT L 53, 26.2.2009, s. 76.
25/02/2009
Yttrande om lagstiftning som tillåter finansministern att anvisa den nationella pensionsfonden att investera i finansinstitut som ett led i rekapitaliseringen av bankerna (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
24/02/2009
ECB:s beslut av den 27 januari 2009 om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling  (ECB/2009/2), EUT L 51, 24.2.2009, s. 10.
24/02/2009
Yttrande om finansiella stödåtgärder avseende statligt anställdas vederlag (CON/2009/15), Irland, 24.2.2009.
24/02/2009
Yttrande om ett nytt beslut om europeiska banktillsynskommittén  (CON/2008/63), EUT C 45, 24.2.2009, s. 1.
21/02/2009
ECB:s rekommendation av den 16 februari 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), EUT C 43, 21.2.2009, s. 1.
16/02/2009
Yttrande om ytterligare kriterier för val av rådets medlemmar i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och ytterligare regler för att lämna information om detta (CON/2009/13), Bulgarien, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Yttrande om villkoren för beviljande av statliga lån och garantier i nödsituationer (CON/2009/12), Cypern, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Yttrande om statlig kompensation vid bankövertaganden (CON/2009/11), Lettland, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Yttrande om ett direktiv om att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (CON/2008/84), EUT C 30, 6.2.2009, s. 1.Ytterligare information
05/02/2009
ECB:s riktlinje av den 20 januari 2009 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2009/1), EUT L 36, 5.2.2009, s. 59.
05/02/2009
ECB:s beslut av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2008/22), EUT L 36, 5.2.2009, s. 22.
05/02/2009
ECB:s riktlinje av den 11 december 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2008/21), EUT L 36, 5.2.2009, s. 46.
05/02/2009
ECB:s riktlinje av den 23 oktober 2008 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2008/13), EUT L 36, 5.2.2009, s. 31.
04/02/2009
Yttrande om affärsvillkoren samt reglerna för verksamheten hos värdepapperscentraler, clearingcentraler och den centrala motparten (CON/2009/9), Ungern, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Yttrande om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel och ändring av lagen om avrundning (CON/2009/8), Sverige, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Yttrande om förlängning av ett finansiellt stödpaket som garanterar alla insättningar och fordringsägares anspråk samt ett statligt stödpaket till kreditinstitut (CON/2009/6), Danmark, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Yttrande om insättningsgarantin och tillsynsmyndighetens roll vid insolvensförfaranden (CON/2009/10), Lettland, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Yttrande om Banque centrale du Luxembourgs roll vid sammanställningen av viss statistik (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Yttrande om en ny förordning om gränsöverskridande betalningar inom gemenskapen (CON/2009/1), EUT C 21, 28.1.2009, s. 1.Ytterligare information
24/01/2009
ECB:s beslut av den 31 december 2008 om Národná banka Slovenskas inbetalning av kapital, dess överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2008/33), EUT L 21, 24.1.2009, s. 83.
24/01/2009
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2008 om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av ECB:s kapital  (ECB/2008/28), EUT L 21, 24.1.2009, s. 81.
24/01/2009
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 12 december 2008 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts  (ECB/2008/27), EUT L 21, 24.1.2009, s. 77.
24/01/2009
ECB:s beslut av den 12 december 2008 om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2008/26), EUT L 21, 24.1.2009, s. 75.
24/01/2009
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 12 december 2008 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital  (ECB/2008/25), EUT L 21, 24.1.2009, s. 71.
24/01/2009
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 12 december 2008 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital  (ECB/2008/23), EUT L 21, 24.1.2009, s. 66.
24/01/2009
Avtal av den 31 december 2008 mellan Národná banka Slovenska och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Národná banka Slovenska i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 18, 24.1.2009, s. 3.
22/01/2009
Yttrande om huruvida Oesterreichische Nationalbank ska betala in den ökning av Österrikes IMF-kvot som föreslagits (CON/2009/5), Österrike, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Avtal av den 8 december 2008 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 16, 22.1.2009, s. 10.
20/01/2009
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32), EUT L 15, 20.1.2009, s. 14.
20/01/2009
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 24/2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2008/30), EUT L 15, 20.1.2009, s. 1.
16/01/2009
Yttrande om ändringar av de regler som styr fördelningen av de intäkter som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har, samt vinstutdelningen till belgiska staten (CON/2009/4), Belgien, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Yttrande om villkor för statliga investeringar och övertagande av lån mot ägarandelar enligt lagen om offentliga finanser  (CON/2009/3), Slovenien, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Yttrande om statliga garantier för banklån  (CON/2009/2), Lettland, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
ECB:s beslut av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet  (ECB/2008/29), EUT L 3, 7.1.2009, s. 4.